Ein Partneriaid Cydraddoldeb

Nid yw’r Hwb Symud at Gynhwysiant yn canolbwyntio ar un grŵp demograffig, cymuned neu grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol penodol. Rydym yn cydnabod y gallai fod angen cymorth arbenigol pellach ar eich sefydliad, edrychwch ar y partneriaid cydraddoldeb a sefydliadau cysylltiedig eraill a all helpu.

Scottish Disability Sport Logo

Scottish Disability Sport

Corff rheoli a chydlynu holl chwaraeon yr Alban ar gyfer pobl o bob oedran a gallu sydd ag anabledd corfforol, synhwyraidd neu ddysgu

Sporting Equals Logo

Sporting Equals

Rydym yn bodoli i hyrwyddo amrywiaeth ethnig ar draws chwaraeon a gweithgarwch corfforol ledled y DU

WCVA Logo

BME Sport Cymru

Mae BME Sport Cymru yn helpu i gynyddu cyfranogiad DLlE mewn chwaraeon yng Nghymru drwy gefnogi sefydliadau i weithio gyda chymunedau ethnig lleiafrifol

Disability Sport Wales Logo

Chwaraeon Anabledd Cymru

Yma i sicrhau bod pobl anabl yr un mor debygol â phobl heb anabledd o gael mwynhad oes o weithgarwch corfforol (gan gynnwys chwaraeon)

Women in Sport Logo

Women in Sport

Pwrpas Women in Sport yw sicrhau newid parhaus i ferched a genethod mewn chwaraeon ac mewn cymdeithas

Activity Alliance Logo

Activity Alliance

Activity Alliance yw’r elusen genedlaethol a’r llais arweiniol ar gyfer pobl anabl mewn chwaraeon a gweithgarwch

Leap Sports

LEAP Sports Scotland

Mae Arweinyddiaeth, Cydraddoldeb a Chyfranogiad Actif mewn Chwaraeon ar gyfer pobl LGBTI yn yr Alban yn gweithio i sicrhau mwy o gynhwysiant i bobl LGBTI mewn chwaraeon ac yn erbyn homoffobia, deuffobia a thrawsffobia mewn cyd-destun chwaraeon

Street Games Logo

Street Games

Rydym yn ddiwyro yn ein hargyhoeddiad bod datgloi pŵer newid bywyd chwaraeon a gweithgarwch corfforol ar gyfer plant a phobl ifanc y DU nad ydynt yn cael eu gwasanaethu’n ddigonol yn gofyn am lefel o ymroddiad, ymdrech ac adnoddau sy’n mynd y tu hwnt i’r hyn y gallai fod ei angen ar eu cyfoedion mwy cefnog