Datrysiadau a Awgrymir ar gyfer Gwelliant

Piler Diwylliant

Mae diwylliant yn aml yn anniriaethol a gall fod y peth anoddaf i’w newid. Mae diwylliant yn cynnwys y tybiaethau, y gwerthoedd, y credoau a’r normau a rennir sy’n rheoli sut mae pobl yn ymddwyn yn ein sefydliad ni. Mae newid cynaliadwy mewn amrywiaeth a chynhwysiant yn gofyn am ddull sefydliad cyfan o weithredu a newid system sydd wedi’i wreiddio mewn egwyddorion diwylliannol cynhwysol. Y man cychwyn ar gyfer hyn yw ystyried diwylliant ein sefydliad. Defnyddio ein gwerthoedd i arwain egwyddorion, credoau, ffyrdd newydd o weithio ac ymddygiadau.

Dyhead Diwylliant:

Mae gwerthoedd yn cael eu gwreiddio a’u byw, ac yn arwain at ymddygiad cynhwysol cadarnhaol, credoau a rennir, a ffyrdd o weithio. Mae diwylliant cynhwysol a chroesawgar o fewn ein sefydliad lle mae pawb yn cael eu parchu, yn gallu bod yn pwy ydyn nhw, ac mae eu lleisiau’n cael eu clywed. Mae ymddygiad negyddol yn cael ei herio, ac rydym yn mynd i’r afael â gwahaniaethu.

Gwella ein Diwylliant:

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni wedi ystyried a diffinio diwylliant ein sefydliad?
 • Beth yw’r rhagdybiaethau, credoau a gwerthoedd rydyn ni’n eu rhannu?
 • Ydyn ni wedi ymgysylltu â’n gweithlu i ddeall ein diwylliant a sut mae hyn yn gwneud iddynt deimlo?
 • Ydyn ni’n cynnal arolwg blynyddol i ymgysylltu â’r gweithlu? Ydi hyn yn ystyried eu persbectif ar ein diwylliant gan gynnwys egwyddorion cynhwysiant?
 • Ydyn ni wedi adolygu canfyddiadau’r arolwg gweithlu / ymgynghoriad ar ddiwylliant? Ydyn ni wedi ymgysylltu â staff i gael eu barn ar sut gellid gwella pethau?

Datrysiadau Cefnogol

Cynnal arolwg o’n gweithlu i ddeall eu demograffeg, lefelau boddhad, syniadau, a barn ar eich diwylliant.

Bwrdd ac uwch arweinwyr i adolygu a gweithredu ar y canlyniadau.

Ymgysylltu â’n staff i gyd-greu datrysiadau i wella ffactorau diwylliannol sy’n effeithio ar gynhwysiant.

https://www.smartsurvey.co.uk/blog/diversity-and-inclusion-survey-questions-for-employees

https://www.surveymonkey.co.uk/mp/diversity-and-inclusion-guide/

https://pwc.to/2QVyghd

Cwestiynau Trafod

 • Oes perthynas gadarnhaol a didwylledd ar draws y sefydliad, gan gynnwys rhwng y Bwrdd a’r staff?
 • Ydi ein prosesau rheoli, fel cyfarfodydd cynnydd a gwerthusiadau, yn rhoi amser i bobl siarad am eu profiad bywyd a’u heriau a chynnig syniadau?
 • Ydi ein diwylliant yn agored, yn gefnogol, ac yn ymatebol i bobl sy’n mynegi eu bod yn profi bwlio, aflonyddu neu wahaniaethu?
 • Ydyn ni’n sicrhau bod gan bobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol amgylchedd diogel a mecanweithiau cefnogol sy’n caniatáu datgeliad os oes angen?

Datrysiadau Cefnogol

Cynnwys amser a gofod mewn prosesau rheoli. Cefnogi Rheolwyr gyda hyfforddiant.

Galluogi ymgyrch codi llais i sicrhau bod pobl yn gwybod y byddant yn cael eu cefnogi.

https://bulliesout.com/get-involved/speak-out-campaign/

https://www.speakoutrevolution.co.uk/ 

https://www.thinknpc.org/resource-hub/putting-people-with-lived-experience-in-the-lead/

https://movingtoinclusion.co.uk/our-joint-work/trariis-tackling-racism-and-racial-inequality-in-sport-review/

Cwestiynau Trafod

 • Ydi pawb yn deall ein gwerthoedd a’r hyn a ddisgwylir gan eu hymddygiad?
 • Ydi pawb yn hyrwyddo’r gwerthoedd hyn y tu allan i’r sefydliad ac yn defnyddio eu hymddygiad i atgyfnerthu’r rhain?
 • Ydyn ni’n gweithredu mewn modd amserol pan fydd rhywun yn methu â chadw at ein gwerthoedd neu’n mynd yn groes i’n polisïau?
 • Ydyn ni’n monitro pryderon a chwynion a godir ac yn sicrhau datrysiad?

Datrysiadau Cefnogol

Cyflwyno sesiynau briffio a hyfforddiant ar sail ymddygiad a galluogi trafodaethau am werthoedd ac ymddygiadau mewn prosesau rheoli, fel gwerthusiadau.

Cyflwyno gweithdrefnau monitro yn unol â pholisïau gwrth-wahaniaethol.

https://www.acevo.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/Leading-with-values.pdf

https://www.testgorilla.com/blog/assess-organizational-culture/

Cwestiynau Trafod

 • Oes gennym ni bolisïau a gweithdrefnau ar gyfer chwythu’r chwiban, bwlio, aflonyddu, disgyblu a chwyno? Ydyn nhw’n hawdd dod o hyd iddyn nhw (h.y. gwefan)?
 • Ydi’r polisïau a’r gweithdrefnau hyn wedi’u cynnwys mewn sesiynau sefydlu a hyfforddiant staff?
 • Oes diwylliant sy’n galluogi lle diogel i bobl siarad â rhywun am chwythu’r chwiban, bwlio, gwahaniaethu, neu unrhyw gŵyn arall?
 • Ydi gweithdrefnau’n cael eu gweithredu?
 • Ydyn ni’n adolygu cyfweliadau gadael gyda staff wrth iddynt adael i ystyried unrhyw faterion? Ydyn ni’n monitro unrhyw dueddiadau o ran cyfraddau gadael, yn enwedig ymhlith grwpiau penodol o bobl?

Datrysiadau Cefnogol

Sefydlu neu adolygu gweithdrefnau – e.e. chwythu’r chwiban, bwlio ac aflonyddu, disgyblu a chwyno.

Hyrwyddo polisïau.

Ystyried tystiolaeth fonitro flaenorol gyda lens newydd.

https://www.nspcc.org.uk/globalassets/documents/about-us/nspcc-staff-whistleblowing-policy.pdf

https://www.nationalbullyinghelpline.co.uk/about.html

https://www.human-resource-solutions.co.uk/HR-Policy-Pages/Harassment-Bullying/Document_Management_Harassment.html#google_vignette

https://www.acas.org.uk/example-discipline-and-grievance-procedures

https://sportsgovernanceacademy.org.uk/resources/knowledge-base/risk-and-control/whistleblowing/

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n ceisio deall a chefnogi anghenion unigol?
 • Ydyn ni’n deall, yn parchu, yn dathlu ac yn cofleidio gwahanol elfennau diwylliannol sy’n gallu gwneud pobl yn wahanol?
 • Ydyn ni’n hyrwyddo ein cefnogaeth i wahanol ymgyrchoedd?
 • Ydyn ni’n darparu cyfleoedd i unigolion rannu eu profiadau byw a rhannu eu dathliad?

Datrysiadau Cefnogol

Ystyried sut gall eich sefydliad ddysgu mwy am bobl o gefndiroedd amrywiol a hyrwyddo diwylliant cefnogol sy’n cydnabod gwahaniaeth.

Ystyried cefnogaeth ddilys, gan gyflwyno digwyddiadau ffydd mewn calendrau gwaith, a darparu hyfforddiant materion yn ymwneud ag amrywiaeth / rhagfarn.

https://www.youtube.com/watch?v=oSO3F9z23vU  

What Is Allyship? Your Questions, Answered | CCL

Cwestiynau Trafod

 • Oes gennym ni werthoedd sydd wedi’u hadolygu’n ddiweddar?
 • Ydi’r Bwrdd a’r staff wedi bod yn ymwneud â sefydlu gwerthoedd?
 • Ydi ein gwerthoedd a’u hegwyddorion arweiniol yn cynnwys agweddau sy’n cyfrannu at gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant? Er enghraifft, ydyn nhw’n cynnwys integriti a chynhwysiant?
 • Ydyn nhw’n cefnogi ein canlyniadau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant?
 • Ydi ein gwerthoedd yn weladwy i bawb (e.e. ydyn nhw ar ein gwefan ni, neu ein bwrdd gwaith)?

Datrysiadau Cefnogol

Adolygiad o’r gwerthoedd gyda’r Bwrdd a’r staff.

Creu datganiadau gwerthoedd gweledol i’w gosod mewn sianeli cyfathrebu.

https://www.acevo.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/Leading-with-values.pdf

https://www.hivelearning.com/site/resource/diversity-inclusion/create-an-inclusive-culture-at-scale/

https://www.youtube.com/watch?v=oSO3F9z23vU

https://www.cipd.org/globalassets/media/knowledge/knowledge-hub/reports/building-inclusive-workplaces-report-sept-2019_tcm18-64154.pdf

Cwestiynau Trafod

 • Ydi ein gwerthoedd ni’n “fyw” o fewn y sefydliad bob dydd?
 • Ydyn ni’n hyrwyddo ac yn cyfathrebu ein gwerthoedd a’n hymddygiad disgwyliedig ar draws y sefydliad?
 • Oes gennym ni Godau Ymddygiad ar waith sy’n cyd-fynd â gwerthoedd ac ymddygiadau ein sefydliad?
 • Ydi ein gwerthoedd ni’n cael eu hystyried pan fyddwn yn gwneud penderfyniadau, cynllunio gweithgareddau, recriwtio pobl newydd, darparu hyfforddiant ac ati?
 • Ydi pawb yn modelu ymddygiadau cadarnhaol yn unol â’n gwerthoedd, yn fewnol ac yn allanol? Er enghraifft, gyda chydweithwyr, partneriaid, contractwyr, rhanddeiliaid, clybiau.
 • Ydyn ni’n defnyddio ein gwerthoedd a’n hymddygiad disgwyliedig i’n hatgoffa, os gwelir ymddygiad negyddol?

Datrysiadau Cefnogol

Gwerthoedd sy’n gysylltiedig â recriwtio, sefydlu, meithrin tîm, cylchlythyrau, a’r broses reoli ac ati.

Gwerthoedd i’w gweld ar ddogfennaeth. Gwerthoedd blaen a chanol mewn gwaith bob dydd.

Adolygu, ac os oes angen, diwygio Codau Ymddygiad. Sicrhau bod pawb wedi darllen a chydnabod y rhain.

Rhoddir cydnabyddiaeth i unigolion sy’n rhagori wrth fyw’r gwerthoedd.

https://cms.barnardos.org.uk/sites/default/files/2021-07/EDI%20code%20of%20conduct%20for%20staff%20and%20volunteers.pdf

https://www.futures.co.uk/10-ways-to-embed-diversity-and-inclusion-into-your-recruitment-strategy/

http://www.bristol.ac.uk/hr/resourcing/additionalguidance/equality/

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n ystyried y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer asesu diwylliannol a datblygu o fewn ein prosesau recriwtio a datblygu e.e. matrics sgiliau, a rhaglen DPP y Bwrdd?
 • Ydi ein harweinwyr yn ysgogi newid? Ydi hyn yn cael ei ystyried yn eu hadolygiadau. Oes gennym ni 360 gradd gyda’r holl staff yn y gwerthusiad? Ydi hyn yn cysylltu â DPP arweinwyr i uwchsgilio i ddarparu ar gyfer yr her hon?

Datrysiadau Cefnogol

Ystyried newid diwylliant, gwybodaeth, sgiliau ac ymddygiad o fewn prosesau recriwtio.

Cefnogi arweinwyr gyda hyfforddiant / mentora.

https://www.futures.co.uk/10-ways-to-embed-diversity-and-inclusion-into-your-recruitment-strategy/

http://www.bristol.ac.uk/hr/resourcing/additionalguidance/equality/

Cwestiynau Trafod

 • Ydi ein chwiliad recriwtio yn eang ac yn mynd ati i chwilio am bobl o gefndiroedd amrywiol?
 • Ydi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wedi’u hymgorffori yn ein polisi recriwtio?
 • Ydi ein proses recriwtio yn edrych ar sgiliau, meddylfryd, agweddau, ac ymddygiad, yn ogystal â phrofiad a gwybodaeth?
 • Ydyn ni’n barod i recriwtio rhywun gwahanol i ni ein hunain neu gyda dull gwahanol?
 • Ydyn ni’n gofyn i bobl mewn cyfweliad am eu syniadau a’u dealltwriaeth o gydraddoldeb ac amrywiaeth?
 • Pa mor gynhwysol yw’r iaith yn ein hysbysebion swyddi? Ydi’r broses recriwtio yn hygyrch i bobl â namau?
 • Ydyn ni’n cynnwys yr ystod cyflog mewn hysbysebion?
 • Ydyn ni’n dileu’r posibilrwydd o ragfarn yn ein proses recriwtio? Oes gennym ni baneli cyfweld cytbwys?
 • Ydyn ni’n galluogi gweithio hyblyg?

Datrysiadau Cefnogol

Adolygiad seiliedig ar amrywiaeth o’r broses recriwtio a manylebau swyddi.

https://www.futures.co.uk/10-ways-to-embed-diversity-and-inclusion-into-your-recruitment-strategy/

http://www.bristol.ac.uk/hr/resourcing/additionalguidance/equality/

https://www.acevo.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/Leading-with-values.pdf

https://www.hivelearning.com/site/resource/diversity-inclusion/create-an-inclusive-culture-at-scale/

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n adolygu ein proses recriwtio ac yn dysgu o hyn. Er enghraifft, pwy wnaeth yr hysbyseb ei ddenu a ble wnaethon nhw ei weld? Pwy roddodd y gorau i’r broses ac ar ba gam?
 • Ydyn ni’n adolygu boddhad a safbwyntiau ein staff yn rheolaidd ac yn ymateb i’r rhain?
 • Ydyn ni’n ystyried pwy sydd ddim yn ddefnyddiwr presennol o’n gwasanaethau, pam y gallai hyn fod ac yn ymateb i hyn?
 • Ydyn ni’n adolygu asesiadau dirnadaeth ac effaith fel rhan o wneud penderfyniadau a chynllunio gwelliant?
 • Ydyn ni’n herio ein hunain i wneud pethau’n wahanol yn seiliedig ar wybodaeth?
 • Ydyn ni’n adlewyrchu ar yr hyn na weithiodd yn dda neu’r hyn y gellid ei wella i ddiwallu anghenion pobl sy’n wynebu rhwystrau o ran defnyddio ein gwasanaeth?
 • Ydyn ni’n ystyried beth aeth yn dda a sut i ailadrodd neu ehangu hyn er budd mwy o bobl?

Datrysiadau Cefnogol

Cynyddu gwybodaeth a phrosesau adolygu dysgu i weithrediadau ar draws y sefydliad.

Ystyried cwestiynau o fewn asesiad effaith am grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Galluogi amser ar gyfer gwerthuso, dysgu ac adlewyrchu.

https://network.healthwatch.co.uk/guidance/2020-09-25/equality-impact-assessment-template

https://www.bing.com/videos/search?q=equality+impact+assessment+uk&docid=608039864752489628&mid=07C626123EC8E14013BF07C626123EC8E14013BF&view=detail&FORM=VIRE

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni wedi ystyried a diffinio diwylliant ein system gyflawni / amgylchedd / cymuned?
 • Beth yw’r rhagdybiaethau, credoau a gwerthoedd a rennir ar draws y system hon?
 • Ydyn ni wedi ymgysylltu â’r gweithlu, darparwyr, partneriaid, aelodau, neu gwsmeriaid i ddeall y diwylliant hwn (a’r is-ddiwylliannau posibl)? Ydyn ni’n gwybod sut mae hyn yn effeithio ar y defnyddiwr terfynol neu ar grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol?

Datrysiadau Cefnogol

Cynnal asesiad diwylliannol o fewn arolygon o gyfranogwyr / gweithlu cyflawni.

https://www.smartsurvey.co.uk/blog/diversity-and-inclusion-survey-questions-for-employees

https://www.surveymonkey.co.uk/mp/diversity-and-inclusion-guide/

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n arwain drwy esiampl gydag ymddygiad cadarnhaol?
 • Ydyn ni’n cynnig cymorth, arweiniad ac arfer adlewyrchol i sefydliadau perthnasol yn ein system o ran diwylliant, gwerthoedd ac ymddygiad?
 • Oes gennym ni God Ymddygiad ar waith? Ac ydi’r rhain yn ystyried integriti a chynhwysiant?
 • Ydyn ni’n gyfforddus i gael sgyrsiau anodd pan fydd gwerthoedd, ymddygiadau, gweithredoedd cyflwynydd / amgylchedd o fewn ein system yn cael effaith negyddol ar grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol?

Datrysiadau Cefnogol

Ystyried gwerthoedd ac ymddygiadau cynhwysol yn ein gwaith gyda sefydliadau / darparwyr yn eich system – a all hyn gael ei ymgorffori mewn systemau aelodaeth, hyfforddiant, CLG, a sgyrsiau?

https://www.hivelearning.com/site/resource/diversity-inclusion/create-an-inclusive-culture-at-scale/

https://www.youtube.com/watch?v=oSO3F9z23vU

https://www.cipd.org/globalassets/media/knowledge/knowledge-hub/reports/building-inclusive-workplaces-report-sept-2019_tcm18-64154.pdf

https://www.acevo.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/Leading-with-values.pdf

Piler Arweinyddiaeth

Mae amrywiaeth o ffyrdd y gallwn ddangos a chyflawni ein hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant drwy ein harweinyddiaeth a’n llywodraethu. Mae hyn yn cynnwys:

 • cael y polisïau perthnasol yn eu lle.
 • datblygu datganiadau allanol sy’n mynegi ymrwymiad i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau.
 • ymgorffori canlyniadau cydraddoldeb o fewn strategaethau allweddol.
 • sicrhau amrywiaeth o ran meddwl, atebolrwydd, a chynrychiolaeth o fewn eu strwythurau gwneud penderfyniadau.

Dyhead Arweinyddiaeth:

Mae cyfeiriad clir a dyheadol ar gyfer sut byddwn yn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau a chynnwys pawb yn rhagweithiol, gan sicrhau ein bod yn adlewyrchu ein cymuned / cymdeithas. Mae dulliau gweithredu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wedi’u hymgorffori ac yn cael adnoddau ar draws gweledigaeth, cenhadaeth, strategaeth a chynlluniau ein sefydliad.

Gwella Arweinyddiaeth:

Cwestiynau Trafod

 • Ydi proses recriwtio ein Bwrdd yn ffurfiol, yn gynhwysol, yn agored, yn drylwyr ac yn dryloyw? Ydi’r broses yn cael ei chofnodi? Ydi’r broses yn seiliedig ar sgiliau a phrofiad?
 • Ydyn ni’n ystyried ffyrdd o ymestyn ein cyrhaeddiad mewn recriwtio? Ydyn ni’n defnyddio partneriaid a marchnata ehangach i recriwtio o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac unigolion sydd â phrofiadau a gwybodaeth amrywiol?

Datrysiadau Cefnogol

Adolygu polisïau a gweithdrefnau recriwtio’r Bwrdd. Ystyried camau gweithredu i amrywio cynrychiolaeth y Bwrdd / Cynllun Gweithredu Amrywiaeth a Chynhwysiant.

https://www.inclusiveboards.co.uk/

How to create diverse boards_0.pdf (artscouncil.org.uk)

https://www.englandathletics.org/about-us/about-us/equality-diversity-and-inclusion/

Diversity and Inclusion Action Plan.pdf (sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com)

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni wedi meddwl am fanteision a gwerth Bwrdd amrywiol ac arweinyddiaeth i’n sefydliadau?
 • Ydyn ni’n ystyried ac yn cynllunio sut gallem annog mwy o amrywiaeth o fewn ein Bwrdd a’n strwythurau gwneud penderfyniadau?
 • Oes gennym ni fentrau ar waith i wella cynrychiolaeth amrywiol, fel swyddi hyfforddeion neu farchnata wedi’i dargedu o fewn cynllunio olyniaeth?
 • Oes gennym ni Gynllun Gweithredu Amrywiaeth a Chynhwysiant (DIAP) neu gynllun cyfatebol i helpu i gefnogi cynnydd yn y maes hwn?
 • Ydyn ni’n adolygu cynlluniau a data yn rheolaidd i helpu fel sail i waith yn y dyfodol i fynd i’r afael â thangynrychiolaeth?

Datrysiadau Cefnogol

Trafodaeth / hyfforddiant ar lefel Bwrdd ynghylch manteision Byrddau amrywiol.

Datblygu a gweithredu camau gweithredu i wella amrywiaeth ein Bwrdd a’n harweinwyr neu Gynllun Gweithredu Amrywiaeth a Chynhwysiant.

https://www.inclusiveboards.co.uk/

How to create diverse boards_0.pdf (artscouncil.org.uk)

https://www.englandathletics.org/about-us/about-us/equality-diversity-and-inclusion/

https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2021-07/Diversity%20and%20Inclusion%20Action%20Plan.pdf?VersionId=EPrN41egJM87mMGPRYbH9Wu_dNxB9CvR

Cwestiynau Trafod

 • Oes gennym Hyrwyddwr Bwrdd ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac ydi hyn yn cael ei gyfathrebu’n eang?
 • Ydi’r arweinwyr wedi cwblhau hyfforddiant (perthnasol) mewn cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant?
 • Oes gennym ni weithgor sy’n gyrru hyn yn ei flaen ar draws y sefydliad cyfan?
 • Ydi arweinwyr o fewn ein sefydliad yn manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i eiriol yn fewnol ac yn allanol dros gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant?
 • Ydi’r swyddi a manylebau’r swydd yn sôn yn benodol am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant?
 • Ydi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn eitem / trafodaeth reolaidd ar yr agenda yng nghyfarfodydd y Bwrdd a chyfarfodydd eraill ac oes cofnodion yn cael eu cyhoeddi?
 • Sut mae dal ein harweinwyr yn atebol am hybu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant o fewn y sefydliad?
 • Ydi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn rhan o’r system arfarnu a gwerthuso ar gyfer y Bwrdd a’r staff?

Datrysiadau Cefnogol

Adolygu swyddi a manylebau swyddi.

Cynnwys cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn arfarniadau rôl a gwerthusiadau Bwrdd.

Arolygon staff rheolaidd neu grwpiau ffocws wedi ymrwymo i’r pwnc hwn i gael cipolwg ar y statws.

Cynnal dadansoddiad o anghenion hyfforddi, cofnod a chynllun sy’n cynnwys cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer arweinwyr. Adolygu effaith hyfforddiant a rhannu’r hyn a ddysgwyd.

https://activehumber.co.uk/download/5/ddfe635fe2c2fb0ee87981ca469e802d

https://www.cyclinguk.org/sites/default/files/document/2020/10/diversity_champion_role.pdf

https://www.sportresolutions.com/images/uploads/files/B_9_-_Role_Profile__Equality_Champion.pdf

Cwestiynau Trafod

 • Ydi ein sefydliad yn monitro cydraddoldeb y Bwrdd, staff, gwirfoddolwyr, ac aelodau / cyfranogwyr? Ydi’r canlyniadau’n cael eu hystyried o fewn cymhariaeth â data demograffig ehangach ar draws y nodweddion gwarchodedig?
 • Ydi’r wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i flaenoriaethu gwaith i fynd i’r afael â thangynrychiolaeth a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau?
 • Ydyn ni’n ymgynghori â’r rhai rydyn ni’n ymgysylltu â hwy ar hyn o bryd o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i ddeall profiad yn well a llunio strategaeth?
 • Ydyn ni’n ymgynghori â’r rhai NAD ydym yn ymgysylltu â hwy ar hyn o bryd o blith grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i ddeall profiad yn well a llunio strategaeth?

Datrysiadau Cefnogol

Casglu data a chreu partneriaethau gyda sefydliadau a all roi gwybodaeth neu sicrhau llais ar gyfer grwpiau allweddol.

Cynyddu pwysigrwydd gwybodaeth a’i chynnwys mewn gwneud penderfyniadau strategol. Gofynnwch y cwestiwn bob amser – oes gennym ni wybodaeth sy’n rhoi hyder yn y penderfyniad hwn?

https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/How%20to%20collect%20and%20use%20diversity%20data_0.pdf

https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/style-guide/ethnic-groups

https://www.acas.org.uk/equality-and-diversity-monitoring-form-template

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n gwybod beth yw ein blaenoriaethau o ran cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant? Ydi’r rhain yn cyd-fynd â gweledigaeth a nodau’r sefydliad?
 • Oes gennym ni gynllun strategol ar waith i fodloni ein blaenoriaethau?
 • Ydi’r cynllun yn “annibynnol” neu a oes camau gweithredu wedi’u hymgorffori yn ein cynlluniau strategol / busnes cyffredinol?
 • Ydyn ni wedi ystyried sut mae’r rhain yn cyd-fynd â gweledigaeth strategol a blaenoriaethau’r Cyngor Chwaraeon priodol?
 • Ydi’r cynllun strategol yn cynnwys camau EDI penodol sy’n gysylltiedig ag amcanion, gyda swyddi penodol yn gyfrifol am gyflawni, amserlen, a chanlyniadau a ragwelir?

Datrysiadau Cefnogol

Defnyddio gwybodaeth i arwain penderfyniadau strategol.

Gweithgor mewn ymgynghoriad â’r sefydliad cyfan i ffurfio blaenoriaethau EDI strategol – hwyluso diwrnod staff yn flynyddol i gael mewnbwn pawb fel rhan o’r broses.

Cynllun Busnes / Strategol yn cael ei adolygu’n rheolaidd ac yn cynnwys blaenoriaethau EDI.

https://www.uksport.gov.uk/about-us/strategic-plan

http://www.uka.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/UK-Wide-Strategy.pdf

https://www.uksport.gov.uk/news/2021/06/24/new-equality-diversity-and-inclusion-strategy

Cwestiynau Trafod

 • Oes “llinyn” clir rhwng ein gweledigaeth a’n hamcanion strategol ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a’n cynlluniau gweithredol, canlyniadau ac allbynnau?
 • Ydi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wedi’u cynnwys o fewn cynllunio gweithredol adrannol, ein rhaglenni gwaith a’n proses adolygu perfformiad (sefydliadol ac unigol)?
 • Ydi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn cael eu hystyried ar draws polisïau yn ein llawlyfr staff?
 • Ydyn ni wedi cynnal asesiad effaith cydraddoldeb o strategaethau, polisïau a rhaglenni allweddol?

Datrysiadau Cefnogol

Cynnal Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ar draws ein sefydliad.

Mae’r gweithgor cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn cynnwys trawstoriad o’n sefydliad ac maent wedi’u grymuso i ymgorffori camau gweithredu yn eu maes gwaith swyddogaethol.

https://network.healthwatch.co.uk/guidance/2020-09-25/equality-impact-assessment-template

https://www.bing.com/videos/search?q=equality+impact+assessment+uk&docid=608039864752489628&mid=07C626123EC8E14013BF07C626123EC8E14013BF&view=detail&FORM=VIRE

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n cyfathrebu ein gweledigaeth a’n cyfeiriad ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth, a chynhwysiant ac yn darparu eglurder ar gyfrifoldebau ac atebolrwydd?
 • Ydyn ni’n adolygu’n rheolaidd, yn rhannu diweddariadau, ac yn dathlu cynnydd ar elfen cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ein cynllun yn fewnol ac yn allanol?
 • Ydyn ni’n cydnabod ac yn hyrwyddo nad oes angen i arweinwyr fod yn uwch? Ydyn ni’n galluogi cyfleoedd i bob aelod o staff ddylanwadu ar ac ymgysylltu â chyflawni ein hamcanion cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant?
 • Ydi ‘arweinwyr’ yn cael eu dwyn i gyfrif os na wneir cynnydd tuag at amcanion strategol EDI?

Datrysiadau Cefnogol

Diwylliant o gyfrifoldeb ac atebolrwydd, a dathlu cyflawniadau.

Cynlluniau cyfathrebu mewnol fel briffiau, podlediadau, cylchlythyrau, cyfarfodydd staff, sesiynau cynefino i gynnwys negeseuon clir ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Manylion swyddi’n nodi cyfrifoldebau a rennir ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Prosesau rheoli i rymuso staff i “arwain”.

https://www.uksport.gov.uk/about-us/strategic-plan

http://www.uka.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/UK-Wide-Strategy.pdf

https://www.uksport.gov.uk/news/2021/06/24/new-equality-diversity-and-inclusion-strategy

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n hyrwyddo ac yn dylanwadu ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant gwell ar draws ein strwythurau (cynghorau, pwyllgorau, gweithgorau, rhanbarthau, siroedd, a chlybiau)?
 • Oes gennym ni fecanweithiau i gefnogi newid e.e., templedi, hyfforddiant, neu ddulliau eraill o greu / cefnogi newid?
 • Oes gennym ni gyfres o ofynion? (Monitro, polisi cydraddoldeb, gweithredu cadarnhaol ynghylch recriwtio a chynrychiolaeth?)

Datrysiadau Cefnogol

Adolygiad llywodraethu ar draws ein strwythur fel cymdeithasau rhanbarthol neu is-bwyllgorau.

https://network.healthwatch.co.uk/guidance/2020-09-25/equality-impact-assessment-template

https://www.bing.com/videos/search?q=equality+impact+assessment+uk&docid=608039864752489628&mid=07C626123EC8E14013BF07C626123EC8E14013BF&view=detail&FORM=VIRE

Piler Profiad

Mae’r piler hwn yn ystyried sut mae ein sefydliad yn gwneud gwahaniaeth i brofiad pawb sy’n defnyddio ein darpariaeth, ein system gyflenwi, a’n hamgylchedd. Fel, ond nid yn unig, ein gweithgareddau cymunedol, ein digwyddiadau, ein clybiau, ein cyfleusterau, ein gwirfoddolwyr, ein llwybr talent, a chefnogaeth uniongyrchol fel Gwyddoniaeth Chwaraeon. Drwy sbardun deall y rhwystrau y mae grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn eu hwynebu, defnyddir mentrau ac ymyriadau cadarnhaol i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a chreu newid cynaliadwy. Defnyddir y ddealltwriaeth hon i wella profiad y cwsmer i’r rhai sy’n ei chael hi’n anos cael mynediad, mwynhau a chyflawni drwy chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Dyhead Profiad:

Darperir profiad o ansawdd uchel drwy gyflwyno, rhaglenni, a phrosiectau dim ots beth yw cefndir unigolyn. Defnyddir camau gweithredu, mentrau ac ymyriadau cadarnhaol i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a chreu cyfleoedd cynhwysol sy’n cael effaith gynaliadwy.

Gwella’r Profiad:

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n casglu data e.e. nodweddion gwarchodedig, cefndir addysgol ac economaidd-gymdeithasol, lleoliad daearyddol? Ydyn ni’n casglu’r data hyn neu’n gweld y data sydd ar gael gan drydydd parti? Sut a phryd?
 • Ydyn ni’n adolygu hyn? Pwy sy’n adolygu a sut maen nhw’n defnyddio hyn fel sail i’r broses o wneud penderfyniadau?
 • Ydi’r Bwrdd neu uwch arweinwyr yn adolygu bylchau, tangynrychiolaeth ac yn ystyried datrysiadau?
 • Ydi hyn wedi cael ei adolygu o fewn y 4 blynedd diwethaf?

Datrysiadau Cefnogol

Dadansoddi bylchau data i weld pwy syddar goll.

Casglu data sy’n berthnasol i ni o amrywiaeth o ffynonellau priodol.

Sicrhau bod data a gwybodaeth yn cael eu hadolygu ar y lefel uchaf a’u cysylltu â’n penderfyniadau.

https://evaluationframework.sportengland.org/

https://www.northyorkshiresport.co.uk/data-and-insight

https://www.wesport.org.uk/getting-active/insight-and-data/

https://activekent.org/support-resources/insight-2/

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n casglu data e.e. nodweddion gwarchodedig, cefndir addysgol ac economaidd-gymdeithasol, lleoliad daearyddol? Ydyn ni’n casglu’r data hyn neu’n gweld y data sydd ar gael gan drydydd parti? Sut a phryd?
 • Ydyn ni’n adolygu hyn? Pwy sy’n adolygu a sut maen nhw’n defnyddio hyn fel sail i’r broses o wneud penderfyniadau?
 • Ydi’r Bwrdd neu uwch arweinwyr yn adolygu bylchau, tangynrychiolaeth ac yn ystyried datrysiadau?
 • Ydi hyn wedi cael ei adolygu o fewn y 4 blynedd diwethaf?

Datrysiadau Cefnogol

Dadansoddi bylchau data i weld pwy syddar goll.

Casglu data sy’n berthnasol i ni o amrywiaeth o ffynonellau priodol.

Sicrhau bod data a gwybodaeth yn cael eu hadolygu ar y lefel uchaf a’u cysylltu â’n penderfyniadau.

https://evaluationframework.sportengland.org/

https://www.northyorkshiresport.co.uk/data-and-insight

https://www.wesport.org.uk/getting-active/insight-and-data/

https://activekent.org/support-resources/insight-2/

Cwestiynau Trafod

 • Pa waith monitro, gwerthuso a dysgu o brosiectau rydyn ni’n ei wneud?
 • Ydyn ni wedi ystyried pa mor weithredol ydyn ni’n gwrando ac yn estyn allan at gymunedau allweddol i sicrhau eu bod yn cael eu clywed? Ydi ein dulliau gweithredu ni’n gynhwysol?
 • Ydyn ni’n defnyddio gwybodaeth ansoddol a meintiol fel sail i ddylanwadu ar ein darpariaeth a rhanddeiliaid allweddol?
 • Ydi hyn wedi cael ei adolygu’n ddiweddar?
 • Ydi’r dull hwn o weithredu wedi’i ymgorffori ym mhob rhaglen, prosiect a darpariaeth?

Datrysiadau Cefnogol

Adolygu / gwella / sefydlu prosesau adborth fel rhan o fonitro a gwerthuso.

Ystyried yr ansoddol ac ymgynghori drwy gydol y broses o gynllunio, cyflwyno a gwerthuso rhaglenni.

Adolygu’r wybodaeth sydd gennym ni, fel sail i benderfyniadau strategol.

https://www.voiceinsportfoundation.org/

https://www.voiceinsport.com/

https://www.effectiveservices.org/insights/the-ces-guide-to-inclusive-consultations

https://www.disabilityjustice.org.uk/take-action/access-to-public-engagement-and-consultations/

https://blog.hubspot.com/service/strategies-to-obtain-customer-feedback

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n deall beth yw profiad cadarnhaol? A beth mae’n ei gynnwys?
 • Ydyn ni wedi addasu ein darpariaeth ac wedi ystyried yr adborth gan bob cwsmer / aelod / gweithlu amrywiol? Ydyn ni’n gynhwysol o ran cynllun?
 • Ydyn ni’n deall sut i newid yr hyn sy’n digwydd i fodloni’r profiad cadarnhaol hwn?
 • Ydyn ni’n hyrwyddo’r profiad cadarnhaol hwn yn ein delweddau, ein hiaith a’n marchnata?

Datrysiadau Cefnogol

Ystyried prosiect ymchwil: adolygu / casglu gwybodaeth am beth yw profiad cyfranogwr cadarnhaol yn arbennig ar gyfer ein grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Cynnwys y rhai nad ydynt yn cymryd rhan yn ein hadolygiad.

Defnyddio’r wybodaeth hon i hyrwyddo’r profiad y mae ein cyfranogwyr eisiau ei gael. Defnyddio fel meincnod a monitro sut mae hyn yn gwella.

https://evaluationframework.sportengland.org/

https://www.northyorkshiresport.co.uk/data-and-insight

https://www.wesport.org.uk/getting-active/insight-and-data/

https://activekent.org/support-resources/insight-2/

https://www.sportengland.org/guidance-and-support/measuring-impact

https://www.youthsporttrust.org/media/kr0doqcy/inclusion-2020-infographic-april-2021.pdf

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni wedi adolygu ymchwil presennol ac wedi ymgysylltu â grwpiau amrywiol penodol o bobl i ddeall y rhwystrau cyffredin?
 • Ydyn ni wedi cynnal ymchwil ar gyfer grwpiau amrywiol penodol o bobl ac wedi cysylltu ein gwybodaeth â’n hardal leol, ein darpariaeth, neu ein camp?
 • Ydyn ni wedi ystyried y rhwystrau a wynebir gan grwpiau amrywiol o bobl heb gynrychiolaeth ddigonol sydd wedi mynegi diddordeb / sydd â galw cudd neu nad ydynt yn ymgysylltu â’ch gwasanaethau?
 • Ydyn ni wedi hyrwyddo atebion a darparu hyfforddiant i’n staff i annog trafodaethau parhaus i ddileu’r rhwystrau hyn?

Datrysiadau Cefnogol

Ymgynghori â grwpiau amrywiol penodol o bobl ynghylch y rhwystrau y gallent eu hwynebu wrth gael mynediad i ddarpariaeth. Cynnwys y rhai nad ydynt yn cymryd rhan yn ein hymgynghoriad.

Defnyddio’r wybodaeth hon fel sail i benderfyniadau strategol a chynllunio rhaglenni.

Defnyddio ymgyrchoedd / dulliau cyfathrebu / hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth o’r rhwystrau a’r atebion parhaus ar draws ein system / amgylcheddau cyflawni.

https://www.voiceinsport.com/

https://www.voiceinsportfoundation.org/

https://www.effectiveservices.org/insights/the-ces-guide-to-inclusive-consultations

https://www.disabilityjustice.org.uk/take-action/access-to-public-engagement-and-consultations/

https://womeninsport.org/our-work/campaigning/

https://www.sportengland.org/funds-and-campaigns/this-girl-can

https://www.insidethegames.biz/articles/1105130/wegrowathletics-campaign

https://www.womeninfootball.co.uk/news/2021/09/14/big-names-getonside-with-major-new-campaign-to-promote-gender-equality-in-football/

https://www.stonewall.org.uk/our-work/campaigns/rainbow-laces

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni wedi trafod hyn fel sefydliad gyda’r holl staff?
 • Ydyn ni wedi nodi pa grwpiau sydd wedi’u heithrio o / nad ydynt yn ymgysylltu â’n chwaraeon neu’n darpariaeth?
 • Oes gennym ni ganlyniadau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant sy’n ymwneud â mynd i’r afael ag anghydraddoldebau, cyrraedd grwpiau amrywiol penodol o bobl, a gwella’r profiad ar gyfer y grwpiau hyn sydd heb gynrychiolaeth ddigonol?
 • Ydyn ni wedi cyfleu ein bwriad a’n rôl wrth fynd i’r afael ag anghydraddoldebau?
 • Ydyn ni’n hyderus ein bod yn cymryd y camau cadarnhaol sydd eu hangen i ystyried anghenion grwpiau amrywiol penodol o bobl ac i ddatblygu cyfleoedd i bawb gymryd rhan?

Datrysiadau Cefnogol

Defnyddio gwybodaeth fel sail i drafodaethau a phenderfyniadau.

Gweithio gyda phartneriaid i ddeall cydweithredu posibl.

Sicrhau eglurder ynghylch yr hyn nad yw o fewn y cwmpas ond ymwybyddiaeth o bwy arall allai fod yn gwneud y rhan honno.

Cyngor doeth:

 • Galluogi amser rheolaidd i siarad.
 • Bod yn ddewr yn yr hyn rydyn ni’n dymuno ei wneud a’n rôl.
 • Canolbwyntio

https://www.womeninsport.org/our-work/partnerships/

http://www.sportingequals.org.uk/programmes/projects/equally-active.html

Hefyd, ychwanegwch ddolen yma at Ddogfen Adrodd Eich Stori TRARIIS ar wefan newydd MTI.

Hefyd, ychwanegwch ddolen yma at ‘Cynhwysiant Trawsryweddol’ ar wefan newydd MTI.

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n dylunio ac yn addasu rhaglenni / prosiectau / cyflawni i fod yn fwy cynhwysol gydag atebion sy’n galluogi pawb i gymryd rhan a chael mynediad at ddarpariaeth, yn arbennig cymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol?
 • Ydyn ni’n dyrannu adnoddau i brosiectau gweithredu cadarnhaol?
 • Ydyn ni’n gweithio gydag arbenigwyr / grwpiau amrywiol penodol o bobl / cymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol i gydgynhyrchu prosiectau / ymyriadau gweithredu cadarnhaol?
 • Ydyn ni’n cyflawni prosiectau gweithredu cadarnhaol?

Datrysiadau Cefnogol

Gadael i wybodaeth fod yn sail i ddylunio prosiectau / ymyriadau.

Cyd-greu atebion ag arbenigwyr, grwpiau amrywiol penodol o bobl / defnyddwyr, a chymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Creu cynlluniau gweithredu a phrosiect.

Cyngor Doeth:

 • Efallai y byddwn yn gallu gwneud cais am ffynonellau ychwanegol o gyllid ar gyfer prosiectau ymyriadau cadarnhaol. Meddwl am yr hyn sydd arnom ei angen a pheidio â chael eich cyfyngu gan yr adnoddau presennol.

https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2021-07/Diversity%20and%20Inclusion%20Action%20Plan.pdf?VersionId=EPrN41egJM87mMGPRYbH9Wu_dNxB9CvR

https://www.activityalliance.org.uk/how-we-help/resources/66-access-for-all-opening-doors

https://sportscotland.org.uk/media/6926/getting-your-facilities-fit-for-sport-final-june-2021.pdf

https://equalityinsport.org/docs/LEAP%20Sports%20Scotland%20Resources%202020.pdf

https://sportscotland.org.uk/equality-diversity-and-inclusion/equality-diversity-and-inclusion-toolbox/inclusive-design/learn-from-others/learning-examples/promoting-inclusive-practice-in-sports-clubs/

Cwestiynau Trafod

 • Oes gennym ni ddealltwriaeth ddofn drwy ymchwil a gwybodaeth sy’n cael ei sbarduno gan y gymuned leol?
 • Ydi ein mentrau yn ystyried croestoriadedd?
 • Ydyn ni’n gorchuddio rhwystrau?
 • Ydyn ni’n ystyried y bobl anoddaf eu cyrraedd?
 • Ydyn ni’n ystyried datrysiadau ac yn blaenoriaethu adnoddau ar gyfer y grwpiau o bobl anoddaf eu cyrraedd?

Datrysiadau Cefnogol

Defnyddio gwybodaeth fel sail i drafodaethau a phenderfyniadau.

Defnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a gweithio gyda phartneriaid cydraddoldeb lluosog a chymunedau budd i oresgyn rhwystrau.

https://www.womenssportsfoundation.org/

http://www.sportingequals.org.uk/

https://www.activityalliance.org.uk/

http://www.sportni.net/get-active/older-people/

https://www.youthsporttrust.org/about/equality-diversity-and-inclusion

https://pridesports.org.uk/

https://genderedintelligence.co.uk/

http://thessa.org.uk/opportunities-in-sport/equality-diversity-groups

https://wcva.cymru/projects/bme-sport-cymru/

https://equalityhumanrights.com/

https://disabilitysportwales.com/

https://scottishdisabilitysport.com/

https://leapsports.org/

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni wedi diffinio’r amgylchedd “darparu” sydd o fewn ein rheolaeth?
 • Ydyn ni wedi adolygu pa mor agored, hygyrch a chynhwysol ydym ni? Ydyn ni’n ymwybodol o bwy sy’n cael ei dangynrychioli?
 • Ydyn ni wedi ystyried yr hyn y gallwn ei wneud i wneud gwelliannau?
 • Ydi cynhwysiant yn ystyriaeth o fewn ein prosesau monitro, gwerthuso a dysgu?
 • Ydyn ni’n cefnogi ein hamgylcheddau darparu a’n gweithlu cysylltiedig i ystyried ein gwerthoedd, ein diwylliant a’n hymddygiad i fod yn fwy cynhwysol?

Datrysiadau Cefnogol

Archwilio ein hamgylcheddau darparu gyda lens hollgynhwysol. Ystyried adborth cwsmeriaid a chomisiynu adolygiad annibynnol gan arbenigwyr profiadol.

Darparu hyfforddiant a chymorth i greu cynlluniau gweithredu gwell ar gyfer amgylcheddau darparu.

https://blog.hubspot.com/service/strategies-to-obtain-customer-feedback

https://www.open.ac.uk/equality-diversity/content/free-learning-materials

https://www.acas.org.uk/online-training

https://pawb.cymru/

Cwestiynau Trafod

 • Oes gennym ni fecanweithiau yn eu lle i wrando ar gwsmeriaid / y gweithlu ac ati?
 • Ydyn ni’n ymateb yn gadarnhaol i adborth hyd yn oed os yw’n negyddol?
 • Oes adborth ar gael gan ein holl grwpiau amrywiol penodol o bobl / cymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol? Oes unrhyw fylchau yn eich gwybodaeth?
 • Ydi’r wybodaeth yn bwydo i mewn i’n penderfyniadau?
 • Ydyn ni’n ymgorffori ac yn adeiladu ar y gwaith hwn yn eich darpariaeth prif ffrwd?
 • Ydyn ni’n onest am ein methiannau ac ydyn ni’n manteisio ar y cyfle i ddysgu oddi wrthynt?

Datrysiadau Cefnogol

Ceisio adborth yn rhagweithiol a sicrhau bod y prosesau ar gyfer adborth yn agored ac yn gynhwysol.

Hyrwyddo ein bod wedi gwrando a sut rydym wedi defnyddio’r wybodaeth hon i weithredu. Mae hyn yn annog mwy o bobl i gyfrannu.

https://blog.hubspot.com/service/strategies-to-obtain-customer-feedback

Cwestiynau Trafod

 • Ydi ein hasesiad effaith, monitro a gwerthuso yn ystyried cynhwysiant effeithiol?
 • Ydyn ni’n mesur effeithiolrwydd gwelliannau ac ymyriadau?
 • Pwy sy’n adolygu a sut mae hyn yn creu adlewyrchu a dysgu?
 • Ydyn ni’n ymgorffori ac yn adeiladu ar y gwaith hwn yn ein darpariaeth prif ffrwd?

Datrysiadau Cefnogol

Adolygu / diwygio dulliau ar gyfer asesu effaith – sicrhau bod ein methodoleg yn cynnwys anghenion amrywiol cymunedau.

Sefydlu fframwaith gwerthuso canlyniadau sy’n ystyried yr effaith rydym yn ceisio’i chyflawni.

Trefnu amser ar gyfer adlewyrchu a dysgu ac adborth ar gyfer gwneud penderfyniadau strategol, dylunio a briffio staff.

https://network.healthwatch.co.uk/guidance/2020-09-25/equality-impact-assessment-template

https://www.bing.com/videos/search?q=equality+impact+assessment+uk&docid=608039864752489628&mid=07C626123EC8E14013BF07C626123EC8E14013BF&view=detail&FORM=VIRE

https://evaluationframework.sportengland.org/

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni wedi rhoi mesurau / marcwyr llwyddiant ar waith?
 • Ydyn ni’n gweld llwyddiant?
 • Oes gennym ni hyder bod ein prosiectau gweithredu cadarnhaol yn cyrraedd grwpiau penodol o bobl a phobl / cymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol?
 • Ydyn ni’n gallu gweld bod newid yn cael ei wneud, er budd unigolion? Ydi’r newid hwn yn gynaliadwy? Sut gallwn ni ei wneud yn gynaliadwy?
 • Sut gallwn ni ddyblygu / cynyddu?

Datrysiadau Cefnogol

Sefydlu fframwaith gwerthuso canlyniadau sy’n ystyried yr effaith rydyn ni’n ceisio ei chyflawni.

Hyrwyddo eich dysgu allweddol mewn astudiaethau achos, hyfforddiant, straeon newyddion ac ati.

Buddsoddi ymhellach yn yr hyn sy’n gweithio.

Cyngor doeth:

 • Meddwl am yr effaith rydyn ni’n ceisio ei chyflawni, nid niferoedd yn unig.
 • Mae dull gweithredu o brofi a methu yn cael ei weld yn fwy cadarnhaol yn hytrach na negyddol – os ydyn ni’n dysgu!

https://network.healthwatch.co.uk/guidance/2020-09-25/equality-impact-assessment-template

https://www.bing.com/videos/search?q=equality+impact+assessment+uk&docid=608039864752489628&mid=07C626123EC8E14013BF07C626123EC8E14013BF&view=detail&FORM=VIRE

https://evaluationframework.sportengland.org/

Piler Perthnasoedd

Er ei bod yn bwysig cyflawni cydraddoldeb ac amrywiaeth a gwella cynhwysiant yn fewnol yn ein hamgylcheddau sefydliadol a darparu, mae’n hanfodol ein bod ni i gyd yn dylanwadu ar newid ar gyfer cynhwysiant ac yn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau ar draws ein system gyflawni ehangach, ein partneriaethau, a’r sector cyfan. Ni all un sefydliad wneud hyn ar ei ben ei hun. Mae’n gofyn am ddull cefnogol a chydweithredol o weithredu, ond hefyd atebolrwydd a dylanwad.

Dyhead Perthnasoedd:

Mae’r sefydliad yn nodi perthnasoedd pwysig a’u maes dylanwad yn dactegol. Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth i ddylanwadu ar newid a datgloi datrysiadau i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau. Mae’r sefydliad yn gweithredu fel model rôl i ddylanwadu ar eraill yn eu rhwydwaith ehangach a bydd yn cefnogi sefydliadau eraill i wella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Gwella drwy Berthnasoedd:

Cwestiynau Trafod

 • Beth sy’n diffinio ein maes dylanwad? Ydi hyn yn seiliedig ar glybiau / sefydliadau / partneriaid / hyfforddwyr / gwirfoddolwyr? Oes ganddynt aelodaeth, memo o ddealltwriaeth neu berthynas ffurfiol â ni neu a yw hyn yn seiliedig ar ardal leol?
 • Oes gennym ni restr / archwiliad sefydledig cyfredol sy’n galluogi i ni ddeall y ffordd orau o gefnogi / dylanwadu o fewn y maes hwn?
 • A fyddai’n ddefnyddiol i ni gael strategaeth ymgysylltu â rhanddeiliaid?
 • Sut ydyn ni’n cyfathrebu â rhanddeiliaid?
 • Pa bwyntiau cyffwrdd sydd gennym ni gyda’r sefydliadau / pobl hyn?
 • Ydyn ni’n cael sgyrsiau am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant gyda nhw? Ydi cydraddoldeb, amrywiaeth, a chynhwysiant yn flaenoriaeth yn ein perthynas / sgwrs / gwaith gyda nhw?
 • Oes gennym ni raglenni / mentrau i’w cefnogi?

Datrysiadau Cefnogol

Nodi ein maes dylanwad a deall eu hanghenion o ran cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Cyflwyno tactegau / mentrau i gefnogi’r maes dylanwad hwn.

https://www.linkedin.com/pulse/7-steps-creating-positive-sphere-influence-around-change-ban-weston/

https://www.istructe.org/resources/blog/spheres-of-influence-and-diversity-and-inclusion/

https://www.sustainweb.org/about/diversity-equality-inclusion/

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n hyrwyddo ein polisi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar draws ein maes dylanwad?
 • Ydyn ni’n pennu disgwyliadau o ran yr hyn sy’n dderbyniol neu ddim yn dderbyniol sy’n cyd-fynd â’n gwerthoedd, ac ydyn ni’n hyrwyddo hyn yn ein gwaith ar draws ein maes dylanwad?
 • Ydyn ni’n teimlo’n gyfforddus i fynegi pryderon gyda sefydliadau yn ein maes dylanwad?
 • Ydyn ni’n cadw at ein polisïau a’n gweithdrefnau ar gyfer gwahaniaethu, bwlio ac aflonyddu sy’n ymwneud â sefydliadau / unigolion yn ein maes dylanwad?

Datrysiadau Cefnogol

Adolygu polisïau a gweithdrefnau.

Cynllun cyfathrebu / ymgyrchoedd i hyrwyddo polisïau a gweithdrefnau a gwerthoedd ar draws y maes dylanwad.

Defnyddir hyfforddiant staff i roi hyder i’r gweithlu i herio a rhoi gweithdrefnau ar waith.

https://www.linkedin.com/pulse/7-steps-creating-positive-sphere-influence-around-change-ban-weston/

https://www.open.ac.uk/equality-diversity/content/free-learning-materials

https://www.acas.org.uk/online-training

https://womeninsport.org/our-work/campaigning/

https://www.sportengland.org/funds-and-campaigns/this-girl-can

https://www.insidethegames.biz/articles/1105130/wegrowathletics-campaign

https://www.womeninfootball.co.uk/news/2021/09/14/big-names-getonside-with-major-new-campaign-to-promote-gender-equality-in-football/

https://www.stonewall.org.uk/our-work/campaigns/rainbow-laces 

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n darparu cyfleoedd dysgu a datblygu rheolaidd ynghylch cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar draws ein maes dylanwad?
 • Ydi hyn yn meithrin hyder a chymhwysedd yn effeithiol?
 • Ydyn ni wedi adnewyddu / adeiladu ar hyn i ystyried anghenion parhaus sefydliadau / pobl yn ein maes dylanwad?
 • Ydi hyn yn ategu ein canlyniadau strategol ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant?

Datrysiadau Cefnogol

Cynnal dadansoddiad o anghenion hyfforddi ar gyfer yr holl staff a’r gweithlu yn eich maes dylanwad.

Hyrwyddo cyfleoedd dysgu presennol neu greu cyfleoedd dysgu a datblygu pwrpasol ar draws maes dylanwad.

Creu cyfleoedd ar gyfer dysgu cymheiriaid.

Annog rhoi dysgu ar waith drwy gefnogaeth barhaus.

https://www.linkedin.com/pulse/7-steps-creating-positive-sphere-influence-around-change-ban-weston/

https://www.open.ac.uk/equality-diversity/content/free-learning-materials

https://www.acas.org.uk/online-training

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n deall y rhanddeiliaid a all gefnogi ein gwaith ym maes cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant?
 • Ydyn ni wedi mapio’r holl bartneriaid a rhanddeiliaid posibl (yn genedlaethol ac yn lleol) y gallwn weithio gyda nhw a sut gallant helpu?
 • Ydyn ni wedi blaenoriaethu ein rhanddeiliaid?
 • Ydyn ni wedi cysylltu â’n rhanddeiliaid?

Datrysiadau Cefnogol

Adolygiad o fapio rhanddeiliaid:

 • Rhestr o randdeiliaid.
 • Manylion partneriaethau a chefnogaeth leol bosibl.
 • Dangos perthynas drafodol o bartneriaeth sydd o fudd i grwpiau amrywiol penodol a chymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol.

https://miro.com/blog/stakeholder-mapping/

https://www.youtube.com/watch?v=OkyVirNorAc

https://womeninsport.org/research-and-advice/our-publications/

https://www.equitysport.org/

https://www.sportengland.org/funds-and-campaigns/equality-and-diversity

https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2021-07/TIF%20-%20our%20story%20so%20far.pdf?VersionId=fy3lAYnIVkJSpNLtRqSuo3q8Nk56gEOI

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n defnyddio mapio rhanddeiliaid yn effeithiol i flaenoriaethu rhanddeiliaid a phartneriaid a all ein helpu i gyrraedd ein cynulleidfaoedd targed?
 • Ydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth i wneud hyn? Ydyn ni wedi trefnu perthnasoedd allweddol? Ydi hyn yn fuddiol i’r ddwy ochr?
 • Ydyn ni’n deall yr her(iau) rydyn ni’n ceisio dod o hyd i ddatrysiad ar eu cyfer drwy gydweithredu?
 • Ydyn ni’n hyblyg ac yn canolbwyntio ar atebion i ddiwallu anghenion y grwpiau o bobl a nodwyd gan bartneriaid?
 • Ydyn ni’n cyd-greu datrysiadau?
 • Ydyn ni’n gweithio’n dda gyda’n gilydd? Sut gellir gwella hyn? Allwn ni wneud mwy o gydweithredu?

Datrysiadau Cefnogol

Blaenoriaethu partneriaid / sefydlu eglurder ar berthynas gydweithredol sy’n canolbwyntio ar ddatrysiadau sy’n helpu’r cynulleidfaoedd targed.

Treulio amser ar ddatblygu perthynas â rhanddeiliaid â blaenoriaeth a deall sut gallwn gydweithio.

Cynnwys partneriaid mewn tactegau i gyrraedd cymunedau amrywiol penodol a grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, gofyn am eu cyngor.

Galluogi mentrau sy’n seiliedig ar gyd-greu a chydweithredu.

https://www.activeblackcountry.co.uk/about-us/stakeholder-engagement/

https://www.sportandrecreation.org.uk/pages/governance-library-stakeholder-engagement

http://www.britishjudo.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/Membership-Engagement-Strategy.pdf

https://www.womeninsport.org/wp-content/uploads/2020/02/Insight-Pack-Marketing-FINAL-designed-V3.pdf

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n hyrwyddo ein polisi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant i bartneriaid, ac a ydi hynny’n sail i sut rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd?
 • Oes gennym ni werthoedd pendant, ac a ydyn ni’n hyrwyddo’r rhain yn ein gwaith gyda phartneriaid?
 • Sut ydyn ni’n teimlo am fynegi pryderon gyda phartneriaid? Ydyn ni’n gwneud hyn? Sut gallwn ni gynyddu ein hyder i wneud hyn?

Datrysiadau Cefnogol

Adolygu CLGau a chontractau i ystyried hyrwyddo eich gwerthoedd a’ch polisi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Darparu hyfforddiant a chefnogaeth i staff sy’n cynnwys cael sgyrsiau anodd, rheoli gwrthdaro, a thynnu sylw at wahaniaethu.

Grymuso staff i deimlo’n hyderus i godi llais a sicrhau bod prosesau mewnol yn galluogi partneriaid i gael eu herio (Busnes i Fusnes).

https://www.bolton.gov.uk/downloads/file/717/integrating-equality-and-diversity-into-procurement

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n chwilfrydig i ddysgu?
 • Ydyn ni’n ceisio deall eu llwyddiannau a hyrwyddo’r rhain?
 • Sut ydyn ni’n treiddio dysgu i’n harferion a’n darpariaeth / systemau ein hunain?

Datrysiadau Cefnogol

Archwilio cyfleoedd dysgu allanol sy’n ymwneud â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Creu a chymryd rhan mewn dysgu rhwng cymheiriaid.

Hyrwyddo dysgu drwy rwydweithiau.

https://www.open.ac.uk/equality-diversity/content/free-learning-materials

https://www.acas.org.uk/online-training

https://womeninsport.org/our-work/campaigning/

https://www.sportengland.org/funds-and-campaigns/this-girl-can

https://www.insidethegames.biz/articles/1105130/wegrowathletics-campaign

https://www.womeninfootball.co.uk/news/2021/09/14/big-names-getonside-with-major-new-campaign-to-promote-gender-equality-in-football/

Piler Cyfathrebu

Mae’n hanfodol bod sefydliadau’n cyfathrebu’n effeithiol ymrwymiad, polisïau, gweithdrefnau a chynlluniau ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn fewnol ac yn allanol. Dylai pob aelod o gymdeithas allu gweld eu hunain yn cael eu cynnwys ac yn bwysig i’r sefydliad. Gall hyn gymryd amser i’w adeiladu, ond gall sefydliad gymryd camau rheolaidd i greu naratif marchnata a chyfathrebu sy’n dangos amrywiaeth a chynhwysiant.

Dyhead Cyfathrebu:

Defnyddir marchnata a chyfathrebu yn rhagweithiol i fynd i’r afael â thangynrychiolaeth. Mae’r sefydliad yn cyfathrebu â phawb, a gall pawb adnabod eu hunain mewn perthynas â’r sefydliad neu weithgaredd.

Gwella Cyfathrebu:

Cwestiynau Trafod

 • Ydi ein datganiad cydraddoldeb, a’n Polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, ar ein gwefan?
 • Ydi rhanddeiliaid allanol yn ymwybodol o’n polisi ac yn gallu dod o hyd iddo’n hwylus?
 • Sut mae sicrhau bod rhanddeiliaid mewnol ac allanol yn ymwybodol o’r polisi?
 • Pa bolisïau eraill sydd gennym ni sy’n dangos ein hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant? (e.e. chwythu’r chwiban, bwlio ac aflonyddu).
 • Ydyn ni’n hyrwyddo ac yn hybu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar draws ein maes dylanwad? Ydi’r neges hon yn cael ei chyfleu yn aml?

Datrysiadau Cefnogol

Datganiad cydraddoldeb a pholisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn cael eu hyrwyddo i randdeiliaid, ar gyfryngau cymdeithasol, gwefan ac ati.

Creu neu adolygu ein cynllun marchnata a chyfathrebu i gynnwys negeseuon allweddol am yr ymrwymiad hwn.

Cyngor Doeth: Ystyried amledd y cyfathrebu, fel nad yw’n rhywbeth unigryw ac yn cael ei anghofio. Ystyried hefyd sut rydyn ni’n cyfathrebu â gwahanol grwpiau.

https://www.uksport.gov.uk/our-work/leadership-development-and-governance/equality

Fideo LTA o’u hymrwymiadhttps://youtu.be/JHFwFmvXx5U

Cwestiynau Trafod

 • Oes gennym ni lyfrgell o luniau a chynnwys ar gyfer y swyddi a’r gweithgareddau sy’n ymwneud â’n sefydliad sy’n cynnwys cymunedau ac unigolion amrywiol? Ydi’r rhain yn ddilys ac yn berthnasol?
 • Ydi ein cyfathrebu’yn portreadu negeseuon cadarnhaol am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant?

Datrysiadau Cefnogol

Adolygu ein deunyddiau marchnata a chyfathrebu o’r 6 mis diwethaf – chwilio am fylchau yn y gynrychiolaeth.

Datblygu casgliad o luniau a chynnwys newydd y gallwn eu defnyddio ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol sy’n cynnwys grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Sicrhau bod y rhain yn cael eu defnyddio ym mhob amgylchedd darparu sydd o dan eich rheolaeth.

Os yw’n briodol, cefnogi ein maes dylanwad i gael mynediad at luniau addas ar gyfer eu deunyddiau marchnata eu hunain.

https://www.linkedin.com/pulse/7-steps-creating-positive-sphere-influence-around-change-ban-weston/

https://www.istructe.org/resources/blog/spheres-of-influence-and-diversity-and-inclusion/

https://www.clickz.com/is-your-brand-marketing-truly-inclusive/266635/

Cwestiynau Trafod

 • Oes gennym ni strategaeth / cynllun marchnata a chyfathrebu?
 • Ydi hyn yn cynnwys amcanion, tactegau, gweithredoedd a mesurau penodol ar gyfer cydraddoldeb ac amrywiaeth?
 • Ydyn ni’n hyrwyddo’r cysyniadau allweddol a’r hyn rydyn ni’n ceisio’i gyflawni ym maes cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant?

Datrysiadau Cefnogol

Adnewyddu neu sefydlu ein strategaeth / cynllun Marchnata a Chyfathrebu i gynnwys amcanion, gweithgarwch, camau gweithredu a mesurau ar gyfer cydraddoldeb ac amrywiaeth.

https://www.impactplus.com/blog/inclusive-marketing-examples

https://www.sportenglandclubmatters.com/pluginfile.php/37968/mod_resource/content/3/Improving%20your%20communications_A%20guide%20for%20clubs%20and%20groups%20%281%29.pdf 

https://www.sportenglandclubmatters.com/pluginfile.php/38279/mod_resource/content/1/Online%20Presence%20Toolkit_Final%20%281%29.pdf

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n deall sut i gyrraedd ein cynulleidfa darged?
 • Ydyn ni’n defnyddio llwybrau gwahanol at ddeunyddiau marchnata a hygyrch? Ydyn ni’n gwybod am lwybrau a ffynonellau marchnata dibynadwy grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol?
 • Ydyn ni’n defnyddio deunyddiau marchnata, ymgyrchoedd ac adnoddau yn dactegol i hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant?
 • Ydyn ni’n gwybod pa farchnata a chyfathrebu sy’n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio?
 • Ydi’r prosiectau a’r ymyriadau gweithredu cadarnhaol yn cael eu cefnogi gan farchnata a chyfathrebu effeithiol?

Datrysiadau Cefnogol

Sicrhau bod tactegau marchnata a chyfathrebu yn cyd-fynd â chamau gweithredu / ymyriadau cadarnhaol sy’n galluogi cyrhaeddiad gwell. Sicrhau bod y rhain ar gael ac yn effeithio ar ein hamgylcheddau darparu.

Cynnig cyngor ac arweiniad cefnogol ar draws ein maes dylanwad i gefnogi eu marchnata (os yw’n briodol).

https://www.linkedin.com/pulse/7-steps-creating-positive-sphere-influence-around-change-ban-weston/

https://www.charitycomms.org.uk/using-language-to-be-an-inclusive-brand

https://uxdesign.cc/a-10-step-approach-to-inclusive-branding-using-the-bbc-as-an-example-a05835b7a73

https://www.sightsavers.org/perspectives/2018/04/make-your-work-accessible/

https://www.learningforinvolvement.org.uk/wp-content/uploads/2021/09/A-guide-to-creating-inclusive-content-and-language.pdf

https://mkcollege.ac.uk/wp-content/uploads/2021/07/MK-College-Inclusive-Language-Guide.pdf

https://gcs.civilservice.gov.uk/guidance/digital-communication/planning-creating-and-publishing-accessible-social-media-campaigns/

https://www.activityalliance.org.uk/how-we-help/resources/60-inclusive-communications-guide

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n adolygu gweithgarwch marchnata a chyfathrebu gyda lens amrywiaeth a chynhwysiant?
 • Ydyn ni’n cynnal arolwg ymwybyddiaeth brand?
 • Ydi hyn yn cynnwys cwestiynau ynghylch canfyddiadau rhanddeiliaid o ba mor gynhwysol ac amrywiol ydyn ni fel sefydliad / gweithgaredd?

Datrysiadau Cefnogol

Cynnal arolwg ymwybyddiaeth brand sy’n cynnwys cwestiynau am eu barn am ba mor gynhwysol ac amrywiol yw ein sefydliad.

Creu polisi a chanllawiau brand sy’n ystyried hygyrchedd a’n delwedd fel sefydliad cynhwysol ac amrywiol.

https://www.surveymonkey.co.uk/templates/brand-awareness-survey-template/

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n ymwybodol o derminoleg amhriodol / annerbyniol?
 • Ydi gweithgarwch marchnata a chyfathrebu yn sensitif i ystyried terminoleg, a sut gallai dramgwyddo grwpiau penodol o bobl?

Datrysiadau Cefnogol

Adolygu ein deunyddiau marchnata a chyfathrebu o’r 6 mis diwethaf – o ran iaith a negeseuon.

Creu / adolygu polisi a chanllawiau brand gan ystyried terminoleg.

Darparu hyfforddiant i’n staff.

Cyngor Doeth:

Gofyn i arbenigwyr sydd â phrofiad gefnogi ein hadolygiad o ddeunyddiau marchnata a chyfathrebu i ddeall eu canfyddiad o’r derminoleg a ddefnyddir gennym.

https://www.clickz.com/is-your-brand-marketing-truly-inclusive/266635/

https://www.disabilityjustice.org.uk/take-action/access-to-public-engagement-and-consultations/

https://www.charitycomms.org.uk/using-language-to-be-an-inclusive-brand

https://uxdesign.cc/a-10-step-approach-to-inclusive-branding-using-the-bbc-as-an-example-a05835b7a73

https://www.sightsavers.org/perspectives/2018/04/make-your-work-accessible/

https://www.learningforinvolvement.org.uk/wp-content/uploads/2021/09/A-guide-to-creating-inclusive-content-and-language.pdf

https://mkcollege.ac.uk/wp-content/uploads/2021/07/MK-College-Inclusive-Language-Guide.pdf

https://gcs.civilservice.gov.uk/guidance/digital-communication/planning-creating-and-publishing-accessible-social-media-campaigns/

https://www.activityalliance.org.uk/how-we-help/resources/60-inclusive-communications-guide

Cwestiynau Trafod

 • Ydi swyddogaethau hygyrchedd y wefan a’r e-bost ymlaen?
 • Wrth greu cynnwys hygyrch ar gyfer cyfathrebu, ydyn ni’n dilyn canllawiau hygyrchedd digidol?
 • Ydyn ni’n ystyried eithrio digidol? A datrysiadau i fynd i’r afael â hyn?
 • Ydyn ni’n ystyried ein deunyddiau marchnata a chyfathrebu mewn ieithoedd a fformatau gwahanol?

Datrysiadau Cefnogol

Mynediad at hyfforddiant ar gyfathrebu cynhwysol a hygyrch.

Creu / adolygu polisi a chanllawiau brand a thactegau marchnata a chyfathrebu gan ystyried hygyrchedd a chynhwysiant.

Cyngor Doeth:

 • Cael cymorth gan gymunedau diddordeb penodol / partneriaid cydraddoldeb a all ein helpu ni.
 • Canfod datrysiadau rhagweithiol sy’n ymwneud â’r grwpiau / cymunedau penodol heb gynrychiolaeth ddigonol rydym yn ceisio eu cyrraedd.

https://www.charitycomms.org.uk/using-language-to-be-an-inclusive-brand

https://uxdesign.cc/a-10-step-approach-to-inclusive-branding-using-the-bbc-as-an-example-a05835b7a73

https://www.sightsavers.org/perspectives/2018/04/make-your-work-accessible/

https://www.learningforinvolvement.org.uk/wp-content/uploads/2021/09/A-guide-to-creating-inclusive-content-and-language.pdf

https://mkcollege.ac.uk/wp-content/uploads/2021/07/MK-College-Inclusive-Language-Guide.pdf

https://gcs.civilservice.gov.uk/guidance/digital-communication/planning-creating-and-publishing-accessible-social-media-campaigns/

https://www.activityalliance.org.uk/how-we-help/resources/60-inclusive-communications-guide

https://www.accesssport.org.uk/

https://www.sportinmind.org/

Cwestiynau Trafod

 • Ydyn ni’n casglu astudiaethau achos, straeon, ac yn cynnal asesiadau effaith?
 • Ydyn ni’n hyrwyddo’r rhain o fewn ein gweithgareddau marchnata a chyfathrebu?
 • Ydyn ni’n hyrwyddo ymgyrchoedd ac yn eu dangos yng nghyd-destun ein sefydliad? Beth mae’n ei olygu i ni / beth ydyn ni’n ei wneud i gefnogi’r gymuned hon i gymryd rhan?

Datrysiadau Cefnogol

Casglu a rhannu astudiaethau achos a hyrwyddo modelau rôl.

Hyrwyddo ymgyrchoedd drwy wyliau, mis hanes pobl dduon a chyfuno â dysgu, astudiaethau achos neu farchnata.

https://www.derby.ac.uk/about/equality-and-diversity/role-models-allies/

https://www.bbc.co.uk/sport/58967765

https://www.uksport.gov.uk/news/2022/01/20/return-of-the-female-coaches-leadership-programme

https://equalityinsport.org/wp-content/uploads/2013/08/Positive-action-in-sport.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=sZBUmq4EEf0

https://www.youtube.com/watch?v=EJW3wjy9gSI