Cwrdd â’r Mentoriaid

Mae gan y Mentoriaid Symud at Gynhwysiant wybodaeth a dealltwriaeth fanwl o Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn cyd-destun chwaraeon a gweithgarwch corfforol mewn perthynas â nodweddion gwarchodedig, grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a chymunedau ar y cyrion. Mae'r Mentoriaid hyn yn chwarae rhan allweddol wrth hwyluso, mentora a hyfforddi sefydliadau chwaraeon i wella eu harferion cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn barhaus. Bydd y Mentoriaid yn cefnogi’r canlynol:

  • Helpu sefydliadau i adolygu eu taflen sgôr hunanadlewyrchu mewn ffordd ddiogel a gonest
  • dealltwriaeth o flaenoriaethau'r sefydliad yn dilyn hunanadlewyrchu
  • datblygu'r Cynllun Gwelliant Parhaus
  • cysylltiadau â chymorth allanol e.e., partneriaid cydraddoldeb, cymheiriaid, cymunedau arfer da.
  • trafodaethau grŵp a chymorth cymheiriaid

Bydd Cynghorau Chwaraeon y DU yn neilltuo Mentoriaid Symud at Gynhwysiant yn ôl eu disgresiwn.

Amanda Bennet

Amanda Bennett

Mae Amanda yn angerddol dros helpu pobl a sefydliadau i dyfu a datblygu, a, gyda ffocws ar lywodraethu, arweinyddiaeth a chynhwysiant, sefydlodd FairPlay yn 2013. Mae hi wedi gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys y Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol, Undeb Rygbi Iwerddon a’r Uwch Gynghrair. Mae hi hefyd yn gweithio gyda chyrff preifat ac elusennol gan eu harwain drwy adolygiadau datblygu sy'n galluogi mwy o gynhwysiant ac effeithiolrwydd.

Amanda yw awdur y Llawlyfr Llywodraethu Chwaraeon a chynlluniodd y Rhaglen Datblygu Merched ac Arweinyddiaeth hynod lwyddiannus. Mae hi wedi darparu arweinyddiaeth arbenigol a chymorth llywodraethu i sefydliadau gan gynnwys Y Gymdeithas Bêl Droed, Hoci'r Alban a Chwaraeon Dall Prydain. Mae hi’n gyn-Gadeirydd Merched a Chwaraeon Ewropeaidd ac yn Gadeirydd Grŵp Cydraddoldeb y Cynghorau Chwaraeon. Gwasanaethodd hefyd ar fwrdd Chwaraeon Cymru a'r Gweithgor Rhyngwladol ar Ferched a Chwaraeon.

Mae cyfrifoldebau gwirfoddol presennol Amanda yn cynnwys Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol gyda Phêl Llaw Lloegr, Cadeirydd Merched y Saracens ac aelod o Weithgor Amrywiaeth a Chynhwysiant Rygbi Lloegr. Roedd hi hefyd yn Ddewisydd ar gyfer Tîm Gemau Cymanwlad Cymru ar gyfer Birmingham 2022.

Amanda oedd maswr benywaidd cyntaf Cymru ac fe wnaeth ei gyrfa ryngwladol ymestyn dros 10 mlynedd gan gynnwys dau Gwpan Rygbi’r Byd i Ferched. Roedd yn un o sylfaenwyr Merched Saracens a dechreuodd hyfforddi ar ôl ymddeol. Roedd hi’n Brif Hyfforddwr gyda Chymru a hefyd yn hyfforddi carfanau Elitaidd a Dan 20 Lloegr. Mae Amanda yn gyn-enillydd Gwobr Hyfforddwr Cenedlaethol UK Coaching ac mae bellach yn mentora hyfforddwyr perfformiad uchel ac uwch swyddogion gweithredol. Yn 2023, cafodd ei chyflwyno yn rhan o Oriel Anfarwolion Prifysgol Loughborough.

Cathy Hughes

Cathy Hughes

Mae Cathy wedi gweithio ym maes cydraddoldeb ac amrywiaeth ers dros 20 mlynedd, ar ôl bod yn Bennaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn Sport England tan 2022, lle bu’n arwain ar y newidiadau EDI diweddar i’r Cod ar gyfer Llywodraethu Chwaraeon ac ymwneud Sport England â'r Cyfarwyddyd ar gyfer Cynhwysiant Trawsryweddol, a gyhoeddwyd ill dau yn 2021. Mae Cathy yn arwain gyda'i hangerdd i wella hyder a gallu pobl a sefydliadau i ddeall EDI a'r materion mae'n eu cynnwys. Mae ganddi hoffter gydol oes o chwaraeon, ar ôl cynrychioli Prydain Fawr mewn Triathlon a gweithio fel hyfforddwr gwirfoddol yn y byd triathlon ac athletau.

Denise Stephenson

Denise Stephenson 

Mae Denise yn galw ei hun yn ‘Asiant dros Newid’ ac mae ganddi angerdd a llinynnau euraidd yn ei gwaith dros degwch i bawb, cyfle cyfartal, amrywiaeth o ran cynrychiolaeth, meddwl a her, a chynhwysiant i bobl ym mhob un o’u ffurfiau.

Mae Denise yn gyfreithwraig gyda mwy nag 20 mlynedd o brofiad cyfreithiol a 15 mlynedd o siarad cyhoeddus a hyfforddi cleientiaid a staff. Mae Denise yn siaradwraig ddifyr ac ysgogol gydag angerdd dros greu newid drwy drafod a gweithredu. Mae'n canolbwyntio'n bennaf ar faterion hil, amrywiaeth a chynhwysiant a symudedd cymdeithasol. Yn ddiweddar mae hi wedi bod yn helpu cwmnïau i ddelio â strategaethau ar gyfer arallgyfeirio, gwydnwch a meddylfryd twf. Mae Denise hefyd yn Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol ei helusen ROK (Reach Out 2 Kids), a sefydlodd yn 2011 i herio anghydraddoldebau hiliol a chymdeithasol drwy greu newid mewn addysg a chyflogaeth. Mae hi hefyd yn rhedwraig frwd ers dros 20 mlynedd a thrwy sefydlu ei grŵp rhedeg, gyda’i chwaer a’i ffrind yn 2019, mae wedi annog a hyfforddi pobl ar eu siwrneiau rhedeg personol. Roedd y grŵp yn achubiaeth i bobl yn feddyliol, yn ogystal ag yn gorfforol yn ystod cyfnod anodd pandemig Covid-19.

Mae Denise yn aelod o fyrddau cynghori Sport England ac UK Sport, gan eu cynorthwyo i weithio ar ddileu hiliaeth a gwahaniaethu mewn chwaraeon o lefel llawr gwlad i lefel elitaidd, ac ar gyfer y National Running Show, i'w helpu i wella amrywiaeth eu digwyddiadau.

Edgar Herridge

Edgar Herridge 

“Fel eiriolwr gydol oes dros bob math o chwaraeon, a chyfranogwr cyffredin mewn sawl un, rydw i’n falch o allu gweithio yn y byd chwaraeon a hybu cynhwysiant ymhlith un o’r grwpiau demograffig sy’n cael eu tanwasanaethu fwyaf”.

Fel Uwch Reolwr Anabledd Cenedlaethol Bwrdd Criced Cymru a Lloegr, mae Edgar yn goruchwylio’r llwybr llawr gwlad sy’n galluogi pobl anabl i chwarae, dilyn neu wirfoddoli yn y gêm. Mae Edgar yn frwd dros gefnogi sefydliadau eraill i ffrwyno'r pŵer a sicrhau nad oes unrhyw unigolyn neu grŵp yn cael ei adael ar ôl yn ein hymdrech ni ar y cyd i gyflawni hyn.

Chris Gibbons

Chris Gibbons

Chris Gibbons yw Cyfarwyddwr Inside Inclusion, ymgynghoriaeth cynhwysiant a gwrth-wahaniaethu. Mae gan Chris fwy na 15 mlynedd o brofiad yn gweithio ym meysydd amrywiaeth, tegwch a chynhwysiant. Er bod ei gleientiaid yn cynrychioli ystod o sectorau yn y DU ac yn fyd-eang, daw llawer o'i brofiad o'r diwydiant chwaraeon ac, yn benodol, pêl droed ar lawr gwlad a phroffesiynol.

Jane Holdsworth

Jane Holdsworth

Mae Jane wedi bod yn asesydd ar gyfer Safon Cydraddoldeb y DU: Fframwaith ar gyfer Chwaraeon ers 2006 ac roedd yn rhan o’r tîm prosiect a oedd yn gyfrifol am adolygu’r hen safon a chreu ‘Symud at Gynhwysiant’. Mae ei chefndir yn y Sector Anllywodraethol ac Elusennol rhyngwladol gyda phrofiad penodol yn ymwneud â rhywedd, anabledd ac iechyd meddwl.

Mae Jane wedi bod yn asesydd ar gyfer safon y DU ‘Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr’ ers 2006, sy’n rhoi pwyslais ar gynhwysiant, tegwch ac amrywiaeth a dull rhagweithiol o wneud gwirfoddoli’n hygyrch. Mae ei gwaith yn y sector elusennol, mentrau cymdeithasol a ffydd wedi cynnwys datblygu sefydliadol a mentora gydag arbenigedd yn ymwneud â strategaeth, effaith, systemau ansawdd a meithrin partneriaethau. Mae gan Jane rôl gyswllt ar gyfer cynnwys cymunedau o ddiddordeb ag awdurdodau lleol a’r system gofal integredig yn Coventry a Swydd Warwick a Birmingham a Solihull.

Jo Ogogo

Jo Ogogo

Mae Jo Ogogo yn Ymgynghorydd Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant medrus gyda mwy na 15 mlynedd o brofiad yn y maes trawsnewidiol hwn. Mae Jo yn angerddol dros fentora, arwain a chefnogi sefydliadau i gymryd agwedd strategol a llawn ffocws wrth greu newid parhaol ac ystyrlon. Gyda chefndir yn y Fyddin, a’r sectorau cyhoeddus a phreifat, mae Jo wedi hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant drwy gydol ei gyrfa, gan ddeall bod meithrin amgylchedd cynhwysol yn hanfodol nid yn unig i’r sefydliad, ond i les a thwf unigolion. Y tu allan i'w rôl ymgynghori, mae Jo yn mwynhau chwaraeon, fel Pêl Droed, Rasio Cwrs Rhwystrau a Chodi Pŵer. Mae Jo hefyd yn ymwneud â gwirfoddoli, siarad cyhoeddus ac ymgysylltu â'r gymuned.

Liz Davidson

Liz Davidson

Mae Liz Davidson wedi gweithio yn y sector chwaraeon a gweithgarwch corfforol mewn amrywiaeth o swyddi. Ar hyn o bryd hi yw Prif Swyddog Gweithredol Active Kent a Medway ac mae'n Aelod o Fwrdd Sefydliad Criced Cymunedol Caint. Yn eiriolwr brwd dros y rôl y gall chwaraeon ei chwarae wrth drawsnewid bywydau a chyfleoedd i unigolion a chymunedau, mae ei phrofiad blaenorol yn cynnwys swyddi gyda Women in Sport a nifer o CRhC. Mae hi hefyd wedi gweithio fel ymgynghorydd ym maes cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ers bron i ugain mlynedd gydag ystod eang o sefydliadau ar draws y sector.

Natasha Mills

Natasha Mills

Mae gan Natasha brofiad gwaith hynod amrywiol gyda phersbectif unigryw fel Gweithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol cymwys a chofrestredig yn gweithio ym maes Chwaraeon Elitaidd a Phroffesiynol a Pherfformiad Personol Cymwys a Hyfforddwr Corfforaethol a Gweithredol.

Mae hi'n eiriolwr cydraddoldeb, tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant strategol gydag arweinyddiaeth garismatig a dawn rheoli rhaglenni gynhwysol. Mae ganddi enw da am feithrin cynhwysiant ac amrywiaeth drwy herio normau diwylliannol. Mae Natasha yn asiant i newid gyda phersbectif darlun mawr, arweinydd sy'n cael ei sbarduno gan werthoedd, gydag angerdd dros wneud gwahaniaeth.

Trevor Smith

Trevor Smith

Mae Trevor wedi arbenigo mewn eiriolaeth ers blynyddoedd lawer ar draws pob sector o'r system chwaraeon. Mae ganddo angerdd dros lythrennedd corfforol am oes ac argyhoeddiad hirsefydlog y dylai chwaraeon a gweithgarwch fod ar gyfer pawb, bob amser, yn ddieithriad, heb unrhyw eithrio nac amodau. Mae wedi gweithio yn y maes hwn i nifer o bartneriaid strategol gan gynnwys gweithio'n rhyngwladol. Mae’n dod ag arbenigedd ac empathi mawr i’r rôl hon, ynghyd â sgiliau hwyluso a mentora rhagorol.

Louise Tideswell

Louise Tideswell

Mae Louise yn arwain ac yn rheoli Plan4Sport, Ymgynghoriaeth Datblygu Busnes ac EDI bwrpasol sy’n gweithio ar draws y sector chwaraeon, gan gynnwys nifer o Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol, yr Uwch Gynghrair, clybiau chwaraeon proffesiynol a Chynghorau Chwaraeon y Gwledydd Cartref. Mae Louise hefyd yn gweithredu fel cynghorydd EDI i fusnesau yn y sector masnachol a phreifat ac i Sefydliad y Cyfarwyddwyr.

Prif waith Louise yw cefnogi cyrff a busnesau chwaraeon i ddatblygu eu dull o weithredu gydag EDI ac ymgorffori hyn yn effeithiol, gan gynnwys asesu sefydliadau drwy’r Safonau Cydraddoldeb Cenedlaethol ar gyfer Chwaraeon, cynnal adolygiadau EDI strategol ar draws y sefydliad, ymchwil, ymgynghori, casglu a dadansoddi data, adolygu a diwygio polisi, darparu hyfforddiant cydraddoldeb ac arweinyddiaeth cynhwysol pwrpasol, cymorth monitro a gwerthuso a datblygu cynlluniau cyflawni cadarn, sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â chynlluniau strategol ehangach y sefydliad. Mae llawer o’i phrofiad wedi dod fel cyflogai o fewn Cyrff Rheoli Chwaraeon, ac mae hyn yn galluogi iddi ymgysylltu â sefydliadau o safbwynt ymarferydd.

Mae Louise wedi bod yn gweithio gyda’r Safon Cydraddoldeb ar gyfer Chwaraeon ers ei sefydlu yn 2004 ac mae’n parhau i ymwneud yn helaeth â chyflwyno’r Fframwaith hwn ledled y DU, ar ôl gweithio’n agos gyda mwy na 250 o Gyrff Rheoli Cenedlaethol / SGB amrywiol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban i’w cefnogi drwy’r broses ac i asesu cyflwyniadau.

Mae Louise wedi ysgrifennu a chyflwyno nifer o raglenni dysgu a datblygu EDI ar gyfer Cyrff Rheoli Cenedlaethol, Byrddau a thimau staff ledled y DU. Mae hi hefyd wedi cael ei phenodi fel Prif Swyddog Gweithredol interim i gyrff chwaraeon lle mae problemau llywodraethu wedi’u nodi a newidiadau mewn uwch bersonél rheoli wedi arwain at yr angen am ddarparu sefydlogrwydd a chysondeb busnes. Mae hyn wedi cynnwys rheoli uwch dimau, cynnal adolygiadau o'r gweithlu a'r Bwrdd a chyflwyno rhaglenni newid diwylliannol.

Yn ogystal, comisiynwyd Louise i gynnal adolygiadau annibynnol o waith cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant Cyrff Rheoli Cenedlaethol. Mae’r adolygiadau manwl hyn yn craffu ar EDI ar draws y sefydliad cyfan, gan gynnwys agweddau proffesiynol a chymunedol y gamp, ac yn gwneud argymhellion clir lle mae angen newid i ddatblygu busnesau modern, cynhwysol.