Cwestiynau Cyffredin

Mae nifer o fanteision:

 • Mae’r fframwaith hwn yn galluogi’ch sefydliad i ddadansoddi’r meysydd sy’n ymwneud â chynhwysiant i’w gwneud yn fwy hylaw a chyraeddadwy yn realistig i ymgorffori newid.
 • Bydd yr adnodd hunanddiagnostig yn y Fframwaith Symud at Gynhwysiant yn eich helpu i asesu ble mae eich sefydliad ar ei siwrnai Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) ar hyn o bryd ac ystyried lle mae angen i chi ganolbwyntio ymdrech a gwneud gwelliannau pellach.
 • Bydd y Fframwaith newydd yn rhoi awgrymiadau ymarferol, ynghyd â chymorth mentor mewn rhai achosion i’ch helpu i ysgogi gwelliant parhaus yn eich sefydliad. Bydd mwy o ffocws ar EDI o fudd i’r busnes cyfan, gan gynnwys yn gysylltiedig â boddhad a chadw staff, enw da, amrywiaeth y gweithlu a’r meddwl, twf mewn cyfranogiad ac aelodaeth, arloesi, gwell gwydnwch a mwy o gyfleoedd busnes.
 • Yng Nghymru, mae EDI yn flaenoriaeth cynllun busnes – bydd y Fframwaith Symud at Gynhwysiant yn cefnogi partneriaid i gyd-fynd â hyn.
 • Wrth i Symud at Gynhwysiant esblygu, bydd yn creu diwylliant dysgu a chymuned ddysgu i fod yn rhan ohonynt.

Cwblhawyd adolygiad ac ymgynghoriad ar draws y sector o’r Safon Cydraddoldeb ar gyfer Chwaraeon yn 2021 ynghyd ag ystyriaeth o’r hyn sydd ei angen ar sefydliadau chwaraeon a gweithgarwch corfforol i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a sicrhau mwy o amrywiaeth a chynhwysiant. Yn dilyn yr adolygiad hwn, crëwyd Symud at Gynhwysiant. Daeth proses achredu’r Safon Cydraddoldeb ar gyfer Chwaraeon i ben ar ddiwedd 2022. Mae sefydliadau’n dal eu hachrediadau am 3 blynedd ar ôl eu dyddiad asesu diwethaf. Mae croeso i sefydliadau sydd wedi cyflawni’r Safon Cydraddoldeb ar gyfer Chwaraeon yn y gorffennol barhau â’u siwrnai wella drwy’r Fframwaith Symud at Gynhwysiant.

Nac ydi. Yn seiliedig ar ymgynghoriad ac angen y sector, datblygwyd Symud at Gynhwysiant fel siwrnai wella barhaus. Nid oes diwedd iddo. Rydym yn cydnabod bod sefydliadau i gyd yn wahanol, gyda mannau cychwyn gwahanol ar eu siwrnai o newid, bod ganddynt flaenoriaethau gwahanol a lefelau adnoddau gwahanol. Mae Symud at Gynhwysiant yn ymwneud â hunanadlewyrchu gonest gan arwain at weithredu priodol. Felly, mae’r pwyslais ar ddeall beth sydd angen ei newid yn erbyn fframwaith. Mae’r Fframwaith Symud at Gynhwysiant yn cynnwys datganiadau diagnostig o fewn 5 Piler. Mae’r datganiadau hyn yn ganllaw i adolygu cyflwr y sefydliad yng nghyd-destun cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Canlyniad ymgymryd â’r broses hon yw cynllun gweithredu sy’n seiliedig ar atebion.

Mae Symud at Gynhwysiant yn cynnwys cyfle i sefydliadau gael eu cydnabod a’u dathlu am eu cyflawniadau drwy’r opsiwn Dathlu Cynhwysiant. Mae angen asesiad ffurfiol fel rhan o’r opsiwn hwn. Mae’n ofynnol i sefydliadau sy’n ennill cydnabyddiaeth Dathlu Cynhwysiant gwblhau asesiad ffurfiol bob 3 blynedd.

Mae proses achredu’r Safon Cydraddoldeb ar gyfer Chwaraeon wedi dod i ben bellach. Rydym yn cydnabod ymdrechion sefydliadau sydd wedi croesawu’r Safon Cydraddoldeb ar gyfer Chwaraeon, ac rydym yn siŵr bod y newidiadau sy’n cael eu rhoi ar waith yn sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol. Os ydych chi hanner ffordd drwy broses, cysylltwch â ni i ddeall ble rydych chi yn y broses, beth yw eich anghenion nawr, ac i gefnogi eich pontio i Symud at Gynhwysiant.

Gall sefydliadau ar y Lefel Uwch neu sy’n ceisio cyrraedd Lefel Uwch y Safon Cydraddoldeb ar gyfer Chwaraeon geisio ymuno â’r Fframwaith Symud at Gynhwysiant gyda’r bwriad o gael eu cydnabod fel Dathlu Cynhwysiant. Mae’n ofynnol i bob sefydliad ddefnyddio’r Fframwaith Symud at Gynhwysiant am o leiaf blwyddyn gan arwain at asesiad ar gyfer Dathlu Cynhwysiant. Siaradwch â ni os yw hwn yn opsiwn yr hoffech ei ystyried.

Mae gwefan Symud at Gynhwysiant yn cynnwys adnoddau a chanllawiau eraill i helpu sefydliadau i weithio drwy’r broses o hunanadlewyrchu, gweithredu ac adolygu cynnydd. Yn ogystal, mae’r Cynghorau Chwaraeon yn cynnig cefnogaeth ychwanegol ar ffurf mentoriaid a chymunedau ymarfer ar gyfer rhai sefydliadau os ydym yn teimlo bod y lefel hon o gefnogaeth yn hanfodol ar gyfer gwelliant a newid parhaus.

Bydd Mentoriaid Symud at Gynhwysiant yn chwarae rhan allweddol wrth hwyluso, mentora a hyfforddi sefydliadau chwaraeon i wella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn barhaus ym mhob maes o’u busnes. Bydd y Mentoriaid yn cefnogi’r canlynol, gan hefyd ddod â’u profiad a’u harbenigedd eu hunain ym maes EDI yn rhan o’r broses.

 • Hunanadlewyrchu i ddigwydd mewn ffordd ddiogel a gonest
 • Dealltwriaeth o flaenoriaethau’r sefydliad yn dilyn hunanadlewyrchu
 • Datblygu’r Cynllun Gwelliant Parhaus
 • Cysylltiadau â chefnogaeth allanol e.e., partneriaid cydraddoldeb, cymheiriaid, cymunedau arfer da
 • Hwyluso trafodaethau grŵp a chefnogaeth gan gymheiriaid

Bydd y mentoriaid yn cefnogi sefydliadau yn unigol neu mewn grwpiau bychain. Bydd y defnydd hwn yn cael ei reoli gan y Cynghorau Chwaraeon ar y cyd â Strwythurau Chwaraeon.

Bydd disgwyl i sefydliadau fod wedi cwblhau’r adnodd hunanddiagnostig a nodi meysydd ffocws blaenoriaeth yn ymwneud â chynhwysiant CYN cael cefnogaeth mentor

Mae Cynlluniau Gweithredu Amrywiaeth a Chynhwysiant yn ofyniad gorfodol ar gyfer y Cod Llywodraethu Chwaraeon sy’n berthnasol yn unig i sefydliadau Haen 3 a rhai sefydliadau Haen 2 sy’n cael eu cyllido gan Sport England ac UK Sport. Mae DIAPs yn canolbwyntio’n bennaf ar lywodraethu, a rhaid iddynt gael eu cymeradwyo’n ffurfiol gan UK Sport a Sport England i sicrhau eu bod yn ddigon uchelgeisiol. Maent angen adolygiad ffurfiol a diweddariad yn flynyddol. Mae partneriaid Sport England a UK Sport sy’n cael eu cyllido yn cael cymorth ymgynghori pwrpasol, wedi’i gyfyngu o ran amser, a mynediad at adnoddau eraill i gynhyrchu a gweithredu eu DIAPs.

Adnodd datblygu hyblyg yw Symud at Gynhwysiant y mae posib cael mynediad iddo ar unrhyw adeg ar draws pob lefel o sefydliad chwaraeon, gweithgaredd corfforol/symud i’w helpu i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau ym mhob agwedd ar eu busnes. Mae’n cael ei reoli gan 5 Cyngor Chwaraeon y Gwledydd Cartref yn y DU ac nid yw’n rhan o amod cyllido sefydliad, felly mae cyfranogiad yn ddewisol, ond yn cael ei annog yn gryf. Mae’n cynnwys proses hunanadlewyrchu ar draws 5 Piler ac felly mae’n ymestyn yn ehangach na llywodraethu. Y 5 Piler yw Arweinyddiaeth, Diwylliant, Profiad, Perthnasoedd a Chyfathrebu. Nid oes proses gymeradwyo ffurfiol, ond bydd partneriaid yn cael cymorth i benderfynu a yw eu huchelgeisiau yn briodol ac yn gymesur i’w sefydliadau. Mae angen adolygu a chynllunio rheolaidd i alluogi gwelliant parhaus.

Bydd sefydliadau sy’n cael eu cyllido gan Sport England ac UK Sport yn canfod bod Symud at Gynhwysiant yn darparu cefnogaeth ychwanegol, ategol a pharhaus ar gyfer eu proses DIAP. Bydd y gweithgarwch thematig yn helpu’r sefydliadau hynny i adnewyddu eu DIAPs a gallant ddewis ymgorffori’r camau gweithredu sy’n deillio o’u hunanasesiad yn eu DIAP.

Mae fframwaith hunanasesu TRARIIS yn canolbwyntio’n benodol ar hil ac ethnigrwydd, a thrwy weithio drwy’r fframwaith hwn, rydych yn ceisio gweithredu newid yn eich polisïau a’ch arferion drwy lens gwrth-hiliaeth. Er bod egwyddorion fframwaith TRARIIS yn benodol i hil, gellir eu defnyddio gydag unrhyw nodwedd warchodedig. Mae’n adnodd ychwanegol felly sy’n gwella’r fframwaith Symud at Gynhwysiant, drwy gefnogi sefydliadau i ymgorffori diwylliant gwrth-hiliol.

Wedi’i ddatblygu gyda phartneriaid yng Nghymru, nod y Fframwaith Gallu yw cefnogi sefydliadau gyda’u gwelliant parhaus, gan sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei fuddsoddi’n gyfrifol. Mae’r Fframwaith Gallu – sy’n cyd-fynd â Fframwaith Llywodraethu ac Arwain Cymru (FfAC) 2019 – wedi’i adeiladu o amgylch meysydd llywodraethu allweddol ac mae’n canolbwyntio ar bwysigrwydd ymddygiad, moeseg a didwylledd o fewn sefydliad. Mae Symud at Gynhwysiant yn ategu’r dull hwn o weithredu gyda phwyslais penodol ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Bydd Chwaraeon Cymru yn annog sefydliadau tuag at Symud at Gynhwysiant yn unol â’u siwrnai drwy’r Fframwaith Gallu. Mae’r model Symud at Gynhwysiant hefyd yn cyd-fynd â’r dull Atebolrwydd a hyrwyddir gan Chwaraeon Cymru, gan adlewyrchu’n onest ac mae angen edrych ar yr hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio fel sylfaen ar gyfer gwelliant.

Gall pob sefydliad chwaraeon a gweithgarwch corfforol ymgymryd â’r broses hunanadlewyrchu Symud at Gynhwysiant ac elwa o’r adnoddau ar-lein sy’n ei chefnogi. Bydd gan bob un o Gynghorau Chwaraeon y DU feini prawf gwahanol o ran pa sefydliadau all gael mynediad at gefnogaeth ychwanegol mentoriaid a chymunedau ymarfer.

Er ein bod yn deall bod sefydliadau yn aml yn brin o amser, mae’r broses hunanadlewyrchu yn rhan allweddol o gynllunio gwelliant ac mae’n broses ystyrlon a chynhyrchiol os caiff ei chynnal fel rhan o ddull sefydliad cyfan o weithredu. Rydym yn argymell bod gweithgor traws-sefydliadol yn cael ei ffurfio i gwblhau’r adnodd diagnostig hunanadlewyrchu gyda’i gilydd. Mae cefnogaeth uwch arweinwyr yn hanfodol hefyd yn y gweithgor. Gall y gweithgor wneud hyn fel diwrnod tîm neu sbrint ffocws gan roi sylw i 1 piler ar y tro.

Chi biau’r canlyniadau – maent yn eiddo i’ch sefydliad i’ch helpu i ysgogi’r gwelliannau angenrheidiol. Defnyddiwch beth bynnag sy’n eich cefnogi chi i wneud hynny. Mae llawer o ffyrdd y gall hyn ddigwydd:

 1. Gallwch gael rhywun arall o fewn eich sefydliadau i wirio, herio a chefnogi.
 2. Os oes gennych chi fynediad at Fentor sydd wedi’i gyllido gan eich Cyngor Chwaraeon, gallwch adolygu’r canlyniadau gydag ef.
 3. Gallech ymgynghori â’ch aelodau gan gynnwys pobl o gymunedau amrywiol neu bobl ifanc.
 4. Gallech adrodd am y canlyniadau i’ch Bwrdd a gofyn am eu barn.
 5. Gallech drafod y canlyniadau gyda’ch Cyngor Chwaraeon os ydych yn bartner sy’n cael ei gyllido.
 6. Gallech drafod y canlyniadau gyda sefydliad cymheiriaid.

Mae Partneriaid Cydraddoldeb yn darparu dyfnder o arbenigedd ac ystod o gefnogaeth sydd ar gael i sefydliadau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn aml yn seiliedig ar ddemograffeg benodol neu gymuned heb gynrychiolaeth ddigonol. Mae Symud at Gynhwysiant yn ddull cyfannol o weithredu sydd ddim yn canolbwyntio ar un ddemograffeg yn unig. Mae’n debygol y bydd y broses o Symud at Gynhwysiant yn arwain at sefydliad yn nodi bylchau neu’r angen am ddeall neu dargedu cymuned benodol. Gall sefydliadau estyn allan at Bartneriaid Cydraddoldeb am gefnogaeth benodol i’w cynorthwyo i roi camau gweithredu neu ymyrraeth gadarnhaol ar waith. Gall fod yn ddefnyddiol rhannu eich Canlyniadau Diagnostig Hunanadlewyrchu neu Gynllun Gwella Parhaus gyda Phartner Cydraddoldeb er mwyn iddo nodi’r ffordd orau i’ch cefnogi wrth symud ymlaen.

Oes, dyma un o gyfleoedd anhygoel y 5 Cyngor Chwaraeon yn cydweithio ar Symud at Gynhwysiant. Wrth i’r fenter ddatblygu bydd cyfleoedd ar gyfer mentora grŵp a / neu gymunedau ymarfer. Bydd posib darparu’r rhain ar draws ffiniau’r Gwledydd Cartref.

Yn sicr mae elfennau o’r Fframwaith a fyddai’n berthnasol i glybiau ar lawr gwlad, a byddem yn eu hannog i ymgysylltu a rhoi adborth ar sut gellid ei wneud yn fwy priodol. Efallai y bydd cyfle i archwilio fersiwn y gellid ei ddatblygu ar gyfer clybiau yn y dyfodol, felly byddai unrhyw adborth ar hyn yn ddefnyddiol, ac yn cael ei groesawu’n fawr.

Yn ddelfrydol, byddai’r adnodd diagnostig yn rhan o strwythur llywodraethu sefydliadol ehangach a fyddai’n darparu craffu a her i hunanasesiad a sgôr eich sefydliad. Bydd hyn hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i’ch sefydliad berchnogi a bod yn atebol am eich cynllun gweithredu dilynol a’r ymrwymiadau o fewn Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Bydd yn bwysig i sefydliadau sicrhau eu bod yn cael safbwyntiau’r holl gyfranogwyr, a’r rhai nad ydynt yn cymryd rhan ar hyn o bryd a allai fod eisiau cymryd rhan. Dylai’r Fframwaith a’r cymorth mentora sy’n cael ei ddarparu helpu i gyfeirio sefydliadau at y ffordd orau o ymdrin â hyn, ac mae fideo cefnogol wedi’i gynnwys ar yr Hwb i gynnig arweiniad.

Bydd y Cynghorau Chwaraeon yn parhau i ehangu eu hadnoddau dros amser. Gellid datblygu gweminarau a / neu adnoddau fideo yn ddiweddarach am bynciau penodol fel ‘sut i ymgysylltu â darpar gyfranogwyr ac aelodau’ a fydd yn helpu fel sail i ymarfer. Mae’r Cynghorau Chwaraeon yn croesawu syniadau ar ddatblygu adnoddau cefnogol i helpu i ddatblygu’r Hwb yn lle canolog ar gyfer Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant.