Dathlu Cynhwysiant – I Ddod Yn Fuan

Os yw eich sefydliad chi’n cymryd rhan yn y siwrnai o welliant parhaus ac yn gwneud gwahaniaeth wrth fynd i'r afael ag anghydraddoldebau, cyflawni cynrychiolaeth amrywiol ac yn arwain y sector o ran cyflawni cynhwysiant, mae cyfle i gael eich cydnabod a'ch dathlu yn erbyn y Fframwaith Symud at Gynhwysiant. Rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar fanylion hyn. Bydd hwn yn cael ei lansio yn 2024!

Dathlu Cynhwysiant

Mae’n bwysig hwyluso dysgu ar draws y sector a rhwng sefydliadau, a dathlu cyflawniadau a rhagoriaeth. Bydd Dathlu Cynhwysiant yn cael ei lansio yn 2024.

Mae’r sefydliadau amrywiol yn y sector chwaraeon a gweithgarwch corfforol i gyd ar wahanol gamau ar eu siwrnai EDI. Os yw eich sefydliad chi’n cymryd rhan yn y siwrnai wella barhaus ac yn gwneud gwahaniaeth wrth fynd i’r afael ag anghydraddoldebau, cyflawni cynrychiolaeth amrywiol ac yn arwain y sector o ran cyflawni cynhwysiant, mae cyfle i gael eich asesu yn erbyn y Fframwaith Symud at Gynhwysiant. Mae Dathlu Cynhwysiant yn manylu ar beth yw rhagoriaeth yn erbyn pob Piler, gofynion sylfaenol, beth fydd yn cael ei asesu, a’r dystiolaeth sydd ei hangen.

Bydd sefydliadau clodwiw Dathlu Cynhwysiant yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi cymunedau ymarfer a rhannu astudiaethau achos o arfer gorau a dysgu drwy’r hwb Symud at Gynhwysiant.

Os ydych chi’n credu bod eich sefydliad yn addas ar gyfer y gydnabyddiaeth hon:

 • Rhaid i chi fod yn gweithredu cynllun gwella parhaus yn seiliedig ar y fframwaith Symud at Gynhwysiant (am o leiaf blwyddyn). Hunanadolygwch eich sefydliad yn ffurfiol gan ddefnyddio’r adnodd diagnostig ac ystyried a yw eich sefydliad yn rhagori ar ddisgwyliadau ac yn gwneud cynnydd da.
 • Rhaid cwrdd â’r gofynion sylfaenol ar draws yr holl Bileri a gweld eich sefydliad fel sefydliad sy’n arwain y sector mewn dau Biler neu fwy.
 • Gwnewch gais i’ch Cyngor Chwaraeon gyda chymeradwyaeth uwch arweinwyr yn nodi pam eich bod yn teimlo bod eich sefydliad yn rhagorol o ran cynhwysiant (uchafswm o 4 ochr A4). Os ydych chi wedi cael mentor drwy’r pecynnau gwella uwch, gallant gefnogi’r broses ymgeisio hon fel ffrind beirniadol.

Bydd Asesydd yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn adolygu’r cais ac yn trefnu ymweliad er mwyn gwneud y canlynol:

 • deall y cynnydd rydych chi wedi’i wneud gyda’ch cynllun gwella parhaus.
 • archwilio’r pileri yr hoffech iddynt gael eu hasesu fel rhai sy’n arwain y sector.
 • ceisio tystiolaeth ychwanegol (gall hyn fod yn amrywiol ac yn berthnasol i’r sefydliad) sy’n dangos rhagoriaeth ac yn sicrhau bod gofynion sylfaenol ar draws yr holl Bileri’n cael eu cyflawni.

Bydd yr Asesydd yn darparu adroddiad argymhelliad i helpu’ch sefydliad ymhellach ar eich siwrnai wella barhaus, yn y pileri eraill efallai, a phenderfynu a
ddylai eich sefydliad gael ei gydnabod, ei ddathlu a’i hyrwyddo.

Mae’n ofynnol i’ch sefydliad gynnal momentwm drwy’r broses wella barhaus a chael ei ailasesu bob 4 blynedd i barhau i gael ei gydnabod fel un sy’n arwain y sector o ran Dathlu Cynhwysiant.

Piler Arweinyddiaeth

Dathlu Cynhwysiant – Gwella ein Harweinyddiaeth:

Sefydliadau sy’n gallu dangos cyfeiriad clir ac uchelgeisiol ar gyfer sut rydym yn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau a chynnwys pawb yn rhagweithiol, gan sicrhau ein bod yn adlewyrchu ein cymuned / cymdeithas. Mae dulliau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wedi’u hymgorffori ac yn cael adnoddau ar draws gweledigaeth, cenhadaeth, strategaeth a chynlluniau ein sefydliad. Bydd yr asesydd yn ceisio tystiolaeth i ddangos hyn fel a ganlyn:

Gofynion Hanfodol

 1. Gallwn ddangos tystiolaeth bod proses recriwtio ein Bwrdd yn ffurfiol, yn gynhwysol, yn agored, yn drylwyr, ac yn dryloyw gan sicrhau bod gan ein Bwrdd y cydbwysedd priodol o sgiliau, profiad, amrywiaeth, annibyniaeth a gwybodaeth.
 2. Rydym yn deall data demograffig ein harweinwyr a gallwn ddangos ein bod wedi gwneud cynnydd yn erbyn ein cynllun i fynd i’r afael â thangynrychiolaeth.
 3. Mae canlyniadau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wedi’u hymgorffori’n glir mewn cynllunio strategol busnes.

Data demograffig y Bwrdd a’r Tîm Arwain. Effaith cynnydd sylweddol i wella cynrychiolaeth. Gweithredu ac effaith y Cynllun Gweithredu Amrywiaeth a Chynhwysiant (os yw’n berthnasol)

Strategaeth, cynlluniau gweithredol, dadansoddiad bylchau / gwneud penderfyniadau a arweinir gan wybodaeth (dros y 4 blynedd diwethaf ac yn y dyfodol).

Arsylwi yn y Bwrdd / UDRh neu banel gyda’r Bwrdd / UDRh, cofnodion / cyfathrebu’r Bwrdd a’r UDA.

Gellir gweld tystiolaeth amrywiol, fel cyfathrebu allanol, rhannu arfer da, eiriolaeth, dylanwadu yn rhanbarthol / cenedlaethol / rhyngwladol, cydweithio ac ati.

Piler Diwylliant

Dathlu Cynhwysiant – Gwella ein Diwylliant:

Sefydliadau sy'n gallu dangos bod gwerthoedd wedi'u hymgorffori ac yn cael eu rhoi ar waith, sy'n arwain at ymddygiad cynhwysol cadarnhaol, credoau a rennir, a ffyrdd o weithio. Mae diwylliant cynhwysol a chroesawgar o fewn y sefydliad lle mae pawb yn cael eu parchu, yn gallu bod yn pwy ydyn nhw, a’u lleisiau'n cael eu clywed. Mae ymddygiad negyddol a gwahaniaethu yn cael ei herio. Bydd yr asesydd yn ceisio tystiolaeth i ddangos hyn fel a ganlyn:

Gofynion Hanfodol

 1. Rydym yn ymdrechu i wella diwylliant drwy rym ein dirnadaeth drwy adborth rheolaidd a chyson gan y gweithlu.
 2. Mae prosesau ar waith i reoli a dileu bwlio, gwahaniaethu, aflonyddu ac ymddygiad negyddol yn effeithiol.
 3. Mae gwerthoedd sefydledig sy'n adlewyrchu ein dyheadau o ran cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a mecanweithiau ar gyfer mesur, sydd wedi'u hymgorffori yn eich ffyrdd o weithio.

Arolwg o’r gweithlu, arsylwadau aseswyr, cyfweliadau ag aelodau o’r gweithlu, cofnodion cyfarfodydd, adborth o safonau eraill, a thrafodaeth gyda’r Asesydd.

Arolwg o’r gweithlu, arsylwadau aseswyr, cyfweliadau ag aelodau o’r gweithlu, cyfweliadau â rhanddeiliaid, a thrafodaeth gyda’r Asesydd.

Arolwg o’r gweithlu, adolygu polisïau / gweithdrefnau, adrodd am ddigwyddiadau, arsylwadau aseswyr, cyfweliadau ag aelodau o’r gweithlu, a thrafodaeth gyda’r Asesydd.

Piler Profiad

Dathlu Cynhwysiant – Gwella ein Profiad:

Sefydliadau sy’n gallu dangos bod profiad o ansawdd uchel yn cael ei ddarparu drwy ddarpariaeth, rhaglenni, a phrosiectau dim ots beth yw cefndir unigolyn. Defnyddir camau gweithredu, mentrau ac ymyriadau cadarnhaol i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau a chreu cyfleoedd cynhwysol sy'n cael effaith gynaliadwy. Bydd yr asesydd yn ceisio tystiolaeth i ddangos hyn fel a ganlyn:

Gofynion Hanfodol

 1. Rydym yn deall proffil demograffig presennol y bobl (cyfranogwyr, aelodau, athletwyr) sy’n defnyddio ein gwasanaethau, darpariaeth, system gyflawni, a sut mae hyn yn cymharu â’u cymuned briodol (e.e. cenedlaethol / rhanbarthol / sir / cymuned leol).
 2. Rydym yn deall proffil demograffig presennol y gweithlu sy’n cyflwyno ac yn cefnogi darpariaeth (gan gynnwys hyfforddwyr, cyfarwyddwyr, gwyddonwyr chwaraeon, gwirfoddolwyr, swyddogion, is-gontractwyr ac ati) a sut mae hyn yn cymharu â’u cymuned briodol (e.e., Cenedlaethol / rhanbarthol / sir / cymuned leol).
 3. Gallwn ddangos cynnydd yn erbyn ein cynlluniau i fynd i'r afael â thangynrychiolaeth ac esbonio'n glir beth yw ein blaenoriaethau.

Gwelliant sylweddol a/neu lefel uchel o foddhad o brofiad “cwsmer”. Angen gweld data sylfaenol a chyfredol. Cwsmer dirgel. Cyfweliadau gyda darparwyr.

Adroddiad manwl fel cefndir, y sail resymegol ar gyfer unrhyw brosiect yn cael ei harwain gan ddirnadaeth, cynhwysol drwy ddyluniad, yn manylu ar sut bydd yn cyrraedd grwpiau sydd ddim yn cael eu gwasanaethu’n ddigonol. Mae asesiad effaith, dysg a chamau nesaf wedi’u sefydlu. Gweithredu cadarnhaol yn arwain at adolygiad a newidiadau mewn tueddiadau cyfranogiad sy’n cynrychioli’r gymuned leol.

Eglurder ar yr hyn a ddysgwyd i symud i’r camau nesaf. Ystyried sut mae prosiectau wedi bod yn brosiectau a gynhelir / newid neu ailadrodd arferion / gweithredu ar raddfa fwy. Gall hyn gael ei gefnogi gan sesiwn holi ac ateb panel gan yr asesydd.

Piler Perthnasoedd

Dathlu Cynhwysiant – Gwella drwy Berthnasoedd:

Sefydliadau sy'n gallu dangos ein bod yn nodi perthnasoedd pwysig a'u maes dylanwad yn dactegol. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth i ddylanwadu ar newid a datgloi atebion i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau. Mae'r sefydliad yn gweithredu fel model rôl i ddylanwadu ar eraill yn ein rhwydwaith ehangach a bydd yn cefnogi sefydliadau eraill i wella eu perthnasoedd mewn cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Bydd yr asesydd yn ceisio tystiolaeth i ddangos hyn fel a ganlyn:

Gofynion Hanfodol

 1. Rydym yn deall y sefydliadau a’r bobl o fewn ein maes dylanwad a’u gallu / darpariaeth / anghenion cefnogi i ddarparu ar gyfer grwpiau amrywiol penodol o bobl, grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac i fynd i’r afael ag unrhyw anghydraddoldebau. Tystiolaeth wedi’i dangos drwy restr rhanddeiliaid a dogfennau dirnadaeth ategol.
 2. Rydym yn ymgysylltu’n rhagweithiol â phartneriaid i gefnogi, dylanwadu a hyrwyddo newid ac yn gallu dangos effaith gweithio mewn partneriaeth ar bobl sy’n fwy actif yn gorfforol o grwpiau amrywiol penodol a heb gynrychiolaeth ddigonol.

Strategaeth ymgysylltu â rhanddeiliaid. Astudiaethau achos, datganiadau i’r wasg, cynadleddau, dysgu ar y cyd, ac enghreifftiau o weithio mewn partneriaeth neu rwydweithio a’i effaith ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Cyfweliadau â rhanddeiliaid. Gall hyn gael ei gefnogi gan sesiwn holi ac ateb panel gan yr asesydd.

Cyfweliadau â rhanddeiliaid a sampl o’r maes dylanwad. Gall hyn gael ei gefnogi gan sesiwn holi ac ateb panel gan yr asesydd.

Asesiad effaith o brosiect / mentrau. Astudiaethau achos – fel mentrau gyda chlybiau, rhanbarthau, cyfleusterau, addysg ac ati. Adborth Cwsmer Dirgel. Gall hyn gael ei gefnogi gan sesiwn holi ac ateb panel gan yr asesydd.

Piler Cyfathrebu

Dathlu Cynhwysiant – Gwella Cyfathrebu

Sefydliadau a all ddangos ymrwymiad, polisïau, gweithdrefnau a chynlluniau effeithiol ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth, a chynhwysiant yn fewnol ac yn allanol. Dylai pob aelod o gymdeithas deimlo ei fod yn cael ei gynnwys ac yn bwysig i'r sefydliad. Gall hyn gymryd amser i'w adeiladu, ond gall sefydliad gymryd camau rheolaidd i adeiladu ei naratif marchnata a chyfathrebu sy'n dangos amrywiaeth a chynhwysiant. Bydd yr asesydd yn ceisio tystiolaeth i ddangos hyn fel a ganlyn:

Gofynion Hanfodol

 1. Mae ymrwymiad y sefydliad i gydraddoldeb yn cael ei gyfathrebu yn allanol ac yn fewnol, a chaiff llwyddiant ei ddathlu.
 2. Enghreifftiau o ddelweddaeth a chyfathrebu cadarnhaol i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth, a chynhwysiant gan gyfeirio'n benodol at grwpiau amrywiol penodol o bobl a chymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol.
 3. Mae’r cyfathrebu a’r marchnata’n cyd-fynd â chydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth, fel y gwelir yn y cynllun marchnata a chyfathrebu.

Strategaeth farchnata a chyfathrebu i ymgorffori delweddau, iaith a grwpiau amrywiol penodol o bobl a chymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol. Gall hyn gael ei gefnogi gan sesiwn holi ac ateb panel gan yr asesydd ynghylch effeithiolrwydd. Gall yr Asesydd wneud chwiliad annibynnol i ddeall deunyddiau marchnata amser real.

Strategaeth farchnata a chyfathrebu i ymgorffori delweddau, iaith a grwpiau amrywiol penodol o bobl a chymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol. Gall hyn gael ei gefnogi gan sesiwn holi ac ateb panel gan yr asesydd ynghylch effeithiolrwydd.

Chwiliad annibynnol.

Adolygu strategaeth gyfathrebu. Ystyried dulliau cynhwysol ar gyfer cyflwyno negeseuon Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant.

Cyfathrebu dwy ffordd parhaus gyda grwpiau a phartneriaid heb gynrychiolaeth ddigonol –

Fforymau ymgynghori, arolygon, grwpiau eirioli i’w gweithredu