Fframwaith Symud at Gynhwysiant

Symud at Gynhwysiant

Mae’r Fframwaith Symud at Gynhwysiant yn arwain sefydliadau ar ddatblygu arfer cynhwysol drwy hunanadlewyrchu a gwelliant parhaus. Nod y rhaglen hon yw ymgorffori cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant (EDI) drwy gynnwys cynllunio i weithredu, gweithredu ac adolygu yng ngwaith bob dydd sefydliad.

Nid oes unrhyw ddau sefydliad yr un fath ac mae pob sefydliad ar gamau gwahanol ar eu siwrnai EDI. Felly bydd y man cychwyn a’r cynllun gwelliant parhaus yn cael eu teilwra’n arbennig ar gyfer pob sefydliad, yn seiliedig ar eu hanghenion penodol a nodir drwy’r broses hunanadlewyrchu. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod pob sefydliad yn cael y cyfle i hyrwyddo a datblygu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Fframwaith ar gyfer Gwelliannau Pwrpasol:

Mae’r Fframwaith Symud at Gynhwysiant yn cynnwys 5 piler datblygu: Arweinyddiaeth, Diwylliant, Profiad, Perthnasoedd a Chyfathrebu. Mae’r pileri hyn yn ffurfio sylfaen yr Adnodd Hunanddiagnostig ‘Symud at Gynhwysiant’.

Ym mhob piler mae cyfres o ddangosyddion diagnostig hunanadlewyrchu sy’n galluogi sefydliad i ystyried meysydd cryfder a meysydd i’w gwella. Mae’r fframwaith yn cynnig awgrymiadau cefnogol ar gyfer gwelliant yn y meysydd hyn sy’n cael eu hunanddatgan ac
sy’n bwydo i mewn i gynllunio a gweithredu gwelliant parhaus.

Policy into practice graphic

Cam 1: Dylai sefydliadau sefydlu gweithgor. Gall y gweithgor fod yn drawstoriad o’r sefydliad.

Cam 2: Dylai’r sefydliad sefydlu neu adolygu’r Polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant – Sut i ysgrifennu Polisi EDI. Rhaid i BOB sefydliad gael polisi EDI fel gofyniad gorfodol. Mae gan lawer o sefydliadau bolisi Cydraddoldeb, ac efallai nad yw hwn wedi cael ei adolygu ers peth amser. Drwy ystyried amrywiaeth a chynhwysiant yn ogystal â chydraddoldeb, mae sefydliad yn fwy tebygol o fynd i’r afael ag anghydraddoldebau.

Rhaid i’r polisi ddatgan agwedd dim goddefgarwch y sefydliad at fwlio, aflonyddu, gwahaniaethu, erlid, ac ymddygiad annerbyniol, a thanlinellu’r gofyniad i bob aelod o staff gyfrannu at greu diwylliant ac amgylchedd gweithlu sy’n batrwm o urddas, cwrteisi, parch, ac ystyriaeth i bawb.

Cam 3: Dylai sefydliadau ddefnyddio adnodd diagnostig hunanadlewyrchu Symud at Gynhwysiant i hunanadlewyrchu yn erbyn 5 Piler y Fframwaith gyda dangosyddion diagnostig. Mae’r adnodd diagnostig yn cynnwys cwestiynau trafod i helpu’r gweithgor gyda sgwrs ystyrlon a ffurfio sgôr yn seiliedig ar resymeg.

Cam 4: Bydd yr adnodd diagnostig yn darparu awgrymiadau ar gyfer gwella. Dylai sefydliadau ddefnyddio’r fframwaith a’r awgrymiadau fel arweiniad ar gyfer newid gan greu cynllun gwelliant parhaus sy’n realistig, yn briodol, ond hefyd yn uchelgeisiol. Rydym yn argymell bod y bwrdd neu’r pwyllgor yn cymeradwyo hyn.

Cam 5: Dylai sefydliadau groesawu, perchnogi a chyflawni eu gweithredu, gan ymdrechu i sicrhau cynnydd yn eu harferion cynhwysol.

Cam 6: Yn sail i welliant parhaus mae adolygiad rheolaidd o gynnydd, hunanadlewyrchu, ac addasiadau i’r cynllun gwelliant parhaus. Mae disgwyl y bydd adolygu ffurfiol, adlewyrchu gan ddefnyddio’r adnodd diagnostig hunanadlewyrchu a dysgu yn digwydd bob 4 blynedd, ond anogir sefydliadau i adolygu cynnydd ac addasu’r cynllun gwelliant parhaus yn flynyddol i gynnal momentwm a bod yn hyblyg i’r newidiadau gofynnol. Mae adolygu a dysgu o’r cynnydd sydd wedi’i wneud yn galluogi i uchelgeisiau newydd gael eu hychwanegu at y cynllun gwelliant parhaus i sbarduno’r sefydliad yn ei flaen ymhellach.