Datganiad Hygyrchedd Symud at Gynhwysiant

Mae’r datganiad hygyrchedd yma’n berthnasol i https://movingtonclusion.co.uk/. Nod y wefan Symud at Gynhwysiant yw gwarantu hygyrchedd ei chynnwys a’i gwasanaethau i unigolion ag anableddau sydd angen cymorth mynediad ychwanegol. Rydym eisiau i gymaint o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu gwneud y canlynol:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad, ffontiau a newid iaith i gyd yn gyraeddadwy gyda’r ategyn ReciteMe (mae canllaw defnyddiwr i’w weld yma: https://reciteme.com/user-guide/)
 • chwyddo’r cynnwys hyd at 300% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • llywio drwy’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd neu feddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Mesurau i gefnogi hygyrchedd

Mae gwefan Symud at Gynhwysiant yn cymryd y mesurau canlynol i sicrhau hygyrchedd:

 • Cynnwys hygyrchedd fel rhan o’n datganiad cenhadaeth.
 • Cynnwys hygyrchedd ym mhob rhan o’n polisïau mewnol.
 • Integreiddio hygyrchedd yn rhan o’n harferion caffael.

Statws cydymffurfiaeth

Mae’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau (WCAG) yn diffinio gofynion ar gyfer dylunwyr a datblygwyr i wella hygyrchedd i bobl ag anableddau. Mae’n diffinio tair lefel o gydymffurfiaeth: Lefel A, Lefel AA, a Lefel AAA. Nod y wefan Symud at Gynhwysiant yw cydymffurfio â WCAG 2.1 lefel AA.

Ymdrechion Hygyrchedd ac Ymwadiad

Rydym yn parhau i fod yn ymroddedig i wella hygyrchedd gwefan Symud at Gynhwysiant a’i gwasanaethau yn barhaus. Mae’r ymrwymiad hwn wedi’i wreiddio yn y gred bod sicrhau profiad hwylus, cynhwysol a dirwystr i unigolion ag anableddau yn gyfrifoldeb moesegol a rennir.

Rydym bob amser yn ymdrechu i wella hygyrchedd pob tudalen a deunydd ar ein gwefan, mae’n bosibl nad yw rhywfaint o’r cynnwys yn cyd-fynd yn llawn â safonau hygyrchedd eto. Gellid priodoli hyn i’r ffaith nad ydym efallai wedi dod o hyd i’r ateb mwyaf addas i wella profiad y defnyddiwr.

Pa mor hygyrch yw’r wefan yma

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o wefan Symud at Gynhwysiant yn gwbl hygyrch:

 • Mae testun amgen ar goll mewn rhai delweddau cysylltiedig
 • Mae rhai rhannau o’r pecyn adnoddau diagnostig yn anodd eu llenwi gan ddefnyddio’r bysellfwrdd yn unig
 • Mae gan rai hen ffeiliau PDF broblemau teitl dogfen o hyd

Rydym yn gweithio ar wneud y portholau hyn yn hygyrch cyn gynted â phosibl. Byddwn yn diweddaru’r datganiad pan fydd y problemau wedi’u datrys neu pan fyddwn yn disgwyl iddynt gael eu trwsio.

Cynnwys heb fod o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Nid yw llawer o’n dogfennau PDF a Word hŷn yn bodloni safonau hygyrchedd – er enghraifft, efallai nad ydynt wedi’u strwythuro fel eu bod yn hygyrch i ddarllenydd sgrin. Nid yw hyn yn bodloni WCAG 2.1. Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio PDFs neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Bydd unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddir gennym yn bodloni safonau hygyrchedd. Byddwn yn tynnu sylw at unrhyw PDFs neu ddogfennau Word rydym yn cynnwys cyswllt atynt sydd wedi’u cynhyrchu gan drydydd partïon ac sydd ddim yn bodloni’r safonau hygyrchedd efallai.

Rhoi Gwybod am Broblemau Hygyrchedd gyda’r Wefan yma

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd gwefan Symud at Gynhwysiant. Os byddwch yn dod ar draws cynnwys na allwch gael mynediad iddo, defnyddiwch y ddolen ganlynol https://movingtoinclusion.co.uk/contact-us/ i gysylltu â ni a byddwn yn darparu dewis amgen hygyrch i chi.

O ran unrhyw adborth rydym yn ei dderbyn, byddwn yn anelu at gysylltu â chi o fewn amser addas. (Os gofynnir am ymateb).

Os nad ydych yn fodlon gyda sut rydym wedi ymateb i’r mater rydych wedi’i godi gyda ni am hygyrchedd ein gwefan, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS). Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am sicrhau bod gwefannau’n bodloni safonau hygyrchedd.

Sut gwnaethom ni brofi’r wefan yma

Cafodd gwefan Symud at Gynhwysiant ei phrofi i weld a yw’n cydymffurfio â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau V2.1 lefel A a lefel AA, ac mae’n parhau i gael ei phrofi, gyda’r profion hyn yn cael eu cynnal yn fewnol.

Cynnwys a swyddogaethau Trydydd Parti

Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio adnoddau trydydd parti sy’n ymgorffori cynnwys ar ein gwefan ni. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn sicrhau bod y rhain yn
cydymffurfio.

Manylion technegol

Mae hygyrchedd y wefan hon yn dibynnu ar y technolegau canlynol i weithio gyda’r cyfuniad penodol o borwyr gwe ac unrhyw dechnolegau cynorthwyol neu ategion sydd wedi’u gosod ar eich cyfrifiadur:

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript

Rydym yn dibynnu ar y technolegau hyn i gydymffurfio â’r canllawiau hygyrchedd a ddefnyddir.

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Mae ein siwrnai hygyrchedd yn parhau. Rydym yn adolygu ein gwefan a’i chynnwys yn rheolaidd i nodi a datrys problemau hysbys.

Caiff y datganiad hwn ei adolygu unwaith y flwyddyn o leiaf a’i ddiweddaru.

Adolygwyd ddiwethaf: Tachwedd 2023

Canllaw Hygyrchedd Digidol Recite Me

Rydym yn credu mewn hygyrchedd i bawb, gan roi’r cyfle i bawb ddefnyddio’r rhyngrwyd yn y ffordd y mae wedi’i fwriadu

Rydym yn ymfalchïo mewn mynd yr ail filltir i wella cyfathrebu ac ansawdd gwasanaeth. I gyflawni’r genhadaeth hon, rydym bellach yn darparu technoleg gynorthwyol ar ein gwefan ni, sy’n galluogi ein hymwelwyr i addasu eu profiad yn y ffordd sy’n gweddu orau i’w hanghenion unigol.

Bar Adnoddau Iaith a Hygyrchedd Gwe Recite Me

Meddalwedd arloesol yn y cwmwl yw Recite Me sy’n galluogi ymwelwyr i weld a defnyddio gwefan Symud at Gynhwysiant mewn ffordd sy’n gweithio orau iddyn nhw.

Rydym wedi ychwanegu bar adnoddau hygyrchedd gwe ac iaith Recite Me at ein gwefan i’w gwneud yn hygyrch a chynhwysol i gymaint o bobl â phosibl.

Mae’n helpu 1 o bob 5 o bobl yn y DU sydd ag anabledd, gan gynnwys y rhai sydd â chyflyrau cyffredin fel colled golwg a dyslecsia, i gael mynediad i’n gwefan ni yn y ffordd sydd fwyaf addas iddyn nhw.

Mae hefyd yn diwallu anghenion y 4.2 miliwn o bobl yn y DU sy’n siarad iaith heblaw Saesneg gartref, drwy gyfieithu ein cynnwys ar y we i fwy na 100 o ieithoedd gwahanol.

Sut mae cael mynediad i far adnoddau Recite Me?

Gallwch agor Bar Adnoddau Hygyrchedd Recite Me drwy glicio ar yr allwedd hygyrchedd yng nghornel dde uchaf y dudalen. Gall y geiriad fod ychydig yn wahanol, yn dibynnu ar y ddyfais a ddefnyddir.

Mae’r botwm hwn bellach yn ymddangos yng nghornel dde uchaf pob tudalen ar ein gwefan ni.

Ar ôl i chi glicio ar yr allwedd Hygyrchedd mae bar adnoddau Recite Me yn agor ac yn dangos amrywiaeth o opsiynau gwahanol ar gyfer addasu’r ffordd y mae’r wefan yn edrych a’r ffyrdd y gallwch chi ryngweithio â’r cynnwys.

Sut mae Recite Me yn fy helpu i gael mynediad i’r wefan yma?

Mae Recite Me yn helpu pobl i gael mynediad i wefan Symud at Gynhwysiant ac addasu’r cynnwys mewn ffordd sy’n gweithio orau iddyn nhw.

Mae gan far adnoddau Recite Me ystod unigryw o swyddogaethau. Gallwch ei ddefnyddio i wneud y canlynol:

 • Darllen testun y wefan yn uchel (gan gynnwys PDFs)
 • Lawrlwytho’r testun fel ffeil MP3 i’w chwarae ble a phryd mae’n gyfleus i chi
 • Newid maint y ffont a’r lliwiau
 • Addasu’r lliwiau cefndir
 • Cyfieithu’r testun i fwy na 100 o ieithoedd gwahanol
 • Sicrhau mynediad at eiriadur a thesawrws cwbl integredig

Canllaw Defnyddwyr Recite Me

Am wybodaeth bellach am sut i ddefnyddio bar adnoddau Recite Me gallwch weld y cyfarwyddiadau yma: https://reciteme.com/user-guide/

Recite Me Digital Accessibility Guide

We believe in accessibility for all, allowing everyone the opportunity to use the internet in the way that it is intended.

We pride ourselves on going the extra mile to improve communication and quality of service. To fulfil this mission, we now provide assistive technology on our website, which enables our visitors to customise their experience in a way that best suits their individual needs.

Recite Me Web Accessibility and Language Toolbar

Recite Me is innovative cloud-based software that lets visitors view and use the Moving to Inclusion website in a way that works best for them.

We’ve added the Recite Me web accessibility and language toolbar to our website to make it accessible and inclusive for as many people as possible.

It helps 1 in 5 people in the UK who have a disability, including those with common conditions like sight loss and dyslexia, access our website in the way that suits them best.

It also meets the needs of the 4.2 million people in the UK who speak a language other than English at home,  by translating our web content into over 100 different languages.

How do I access the Recite Me toolbar?

You can open the Recite Me Accessibility Toolbar by clicking on the accessibility hot key in the top right corner of the page. Wording may be slightly different depending on the device being used.

This button now appears in the top right corner of every page of our website.

After you click on the Accessibility hotkey the Recite Me toolbar opens and displays a range of different options for customising the way the website looks and ways you can interact with the content.

How does Recite Me help me access this website?

Recite Me helps people access the Moving to Inclusion website and customise the content in a way that works best for them.

The Recite Me toolbar has a unique range of functions. You can use it to:

 • Read website text aloud (including PDFs)
 • Download the text as an MP3 file to play it where and when it suits you
 • Change font sizes and colours
 • Customise background-colours
 • Translate text into more than 100 different languages
 • Access a fully integrated dictionary and thesaurus

Recite Me User Guide

For further instructions on how to use the Recite Me toolbar you can access instructions here: https://reciteme.com/user-guide/