Rhagair gan y Prif Swyddogion Gweithredol

Mae cynghorau chwaraeon y gwledydd cartref yn unedig yn eu penderfyniad i sicrhau bod sefydliadau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn croesawu amrywiaeth yn llawn ac yn wirioneddol gynhwysol i bawb, ar bob lefel.

Fel rhan o’u cefnogaeth barhaus i bartneriaid, comisiynodd y cynghorau chwaraeon adolygiad cynhwysfawr o effeithiolrwydd y Safon Cydraddoldeb ar gyfer Chwaraeon wrth helpu sefydliadau i sbarduno newid pwrpasol.

Tynnodd yr adborth gan bartneriaid sylw at yr angen am fwy o help i adnabod a goresgyn y rhwystrau sy’n atal cyfranogiad y mae gwahanol bobl yn eu hwynebu, yn ogystal ag arweiniad a chefnogaeth ymarferol i greu prosesau, strwythurau a systemau a fydd yn hyrwyddo cynhwysiant cynaliadwy.

Mewn ymateb, mae’r Fframwaith Symud at Gynhwysiant wedi’i greu. Mae’r adnodd datblygu newydd, hyblyg yma’n canolbwyntio ar 5 piler allweddol yn ymwneud ag arweinyddiaeth, diwylliant, profiad, perthnasoedd a chyfathrebu. Bydd yn helpu sefydliadau, beth bynnag yw eu maint neu eu swyddogaeth, i herio a gwella eu harferion presennol drwy gylch parhaus o hunanadlewyrchu, cynllunio, gweithredu ac adolygu.

Mae’r cynghorau chwaraeon yn hyderus y bydd y Fframwaith newydd yn cael ei groesawu a’i fabwysiadu gan sefydliadau sydd wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth a gwella profiadau cadarnhaol y rhai sy’n arwain, yn llywodraethu, yn chwarae, yn hyfforddi, yn gweinyddu neu’n gwirfoddoli yn eu camp.

Sally Munday

Sally Munday

Prif Swyddog Gweithredol UK Sport

“Mae gan UK Sport genhadaeth i greu’r degawd mwyaf nodedig o eiliadau chwaraeon rhyfeddol; gan gyrraedd, ysbrydoli ac uno'r genedl. Mae’n hollbwysig i’n llwyddiant ni yn y dyfodol bod chwaraeon Olympaidd a Pharalympaidd yn gartref i dalent amrywiol ac eithriadol ein cenedl ni a bod pobl yn teimlo eu bod yn perthyn ac yn gallu ffynnu. Rydyn ni’n benderfynol o weld chwaraeon perfformiad uchel yn amgylchedd lle mai talent a gwaith caled yw'r unig ffactorau sy'n dylanwadu ar lwyddiant.

Rydyn ni’n cydnabod bod gennym ni waith i’w wneud o hyd, ac mae gweithio’n agos gyda chwaraeon a CRhC yn ganolog i’n galluogi ni i gyflawni’r uchelgais yma. Mae’r Fframwaith Symud at Gynhwysiant newydd a chyfnogaeth bwrpasol gan fentoriaid wedi’u hanelu at helpu ein partneriaid ni i ddeall a mynd i’r afael â’r rhwystrau sy’n atal cynhwysiant yn eu camp. Rydw i’n credu y bydd y broses hwyluso newydd hon o welliant parhaus yn ein helpu ni i ddarparu system chwaraeon sy’n cynrychioli amrywiaeth gyfoethog cymdeithas y DU.”

Tim Hollingsworth OBE

Tim Hollingsworth OBE

Prif Swyddog Gweithredol Sport England

“Rydw i’n hynod falch o weld y Fframwaith Symud at Gynhwysiant ar gael bellach i’n partneriaid ni. Gan gefnogi uchelgeisiau cyffredinol ein strategaeth hirdymor ni, Uno’r Mudiad, bydd yn helpu sefydliadau i ymgorffori diwylliant o gynhwysiant a pherthyn i bawb, dim ots ble mae pobl yn byw, eu cefndir neu ba adnoddau sydd ar gael iddynt. Dim ond drwy arweinyddiaeth effeithiol ac ymrwymiad i newid y byddwn ni’n creu amgylchedd lle gall pawb fwynhau manteision cadarnhaol cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.”

Brian Davies OBE

Brian Davies OBE

Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Cymru

“Mae gennym ni uchelgais gwirioneddol i greu cenedl lle mae gan bawb y cyfle i fwynhau chwaraeon am oes. Mae’r Fframwaith Symud at Gynhwysiant yn adnodd amhrisiadwy i bob un ohonom ni sy’n gweithredu o fewn y sector ar y siwrnai i gyflawni hyn. Rydw i’n annog ein holl bartneriaid ni i ymgysylltu â’r fframwaith, a cheisio arweiniad a chefnogaeth ar sut i gael y gorau ohono. Gyda’n gilydd gallwn wneud y gwelliannau y mae eu gwir angen, a gwelliannau hirddisgwyliedig, er mwyn cynyddu amrywiaeth a darparu profiadau cadarnhaol i bawb sy’n cymryd rhan.”

Brian Davies OBE

Forbes Dunlop

Prif Swyddog Gweithredol sportscotland

“Rydyn ni’n credu bod chwaraeon i bawb ac na ddylai neb gael ei eithrio rhag cymryd rhan. Ein nod ni yw bod cynhwysiant yn sail i bopeth rydyn ni’n ei wneud yn sportscotland a bydd lansio Symud at Gynhwysiant yn meithrin diwylliant sy’n goresgyn rhwystrau o ran cyfranogiad ac yn creu cyfleoedd i bawb ar draws y system chwaraeon.

Rydyn ni wedi ymrwymo i chwarae ein rhan i sicrhau bod ein partneriaid ehangach ni, gan gynnwys CRhCh, yn dechrau ar y siwrnai hon fel bod pawb sydd eisiau hynny yn gallu mwynhau manteision chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Drwy groesawu’r rhaglen Symud at Gynhwysiant, bydd y system chwaraeon yn grymuso clybiau, cymunedau ac unigolion i fod yn rhan o newid cadarnhaol a dod yn wirioneddol gynhwysol.”

Richard Archibald

Richard Archibald

Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro Sport NI

“Mae cydraddoldeb a chynhwysiant wrth galon cynllun pum mlynedd Sport NI, The Power of Sport. Fel sefydliad, rydyn ni’n ymdrechu i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau o fewn y sector chwaraeon a manteisio i’r eithaf ar bŵer chwaraeon i newid bywydau pawb mewn cymdeithas.

“Mae chwaraeon i bawb, dim ots beth yw eu hil, eu crefydd, eu rhywioldeb, eu rhywedd neu eu gallu. Mae’r Fframwaith Symud at Gynhwysiant yn adnodd hanfodol i’r sector wrth i ni weithio i oresgyn y rhwystrau sy’n atal cyfranogiad ac mae’n grymuso chwaraeon i roi prosesau, strwythurau a systemau ar waith i hyrwyddo cynhwysiant.”