Amdanom Ni

Mae cynghorau chwaraeon y DU (UK Sport, Sport England, Chwaraeon Cymru, sportscotland a Sport Northern Ireland) wedi ymrwymo i hyrwyddo a datblygu cydraddoldeb ac arferion cynhwysol ar draws y sector chwaraeon a gweithgarwch corfforol fel bod pob unigolyn, beth bynnag yw ei allu neu ei gefndir, yn gallu cymryd rhan yn llawn a mwynhau’r manteision iechyd meddyliol a chorfforol sy’n dod o fod yn actif. Yn 2020, comisiynodd Grŵp Cydraddoldeb y Cynghorau Chwaraeon (SCEG), gweithgor a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o’r cynghorau chwaraeon, adolygiad cynhwysfawr o’i Safon Cydraddoldeb ar gyfer Chwaraeon i sicrhau ei bod yn parhau i fod yn addas i’r diben i gefnogi sefydliadau i greu newid gwirioneddol mewn cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Tynnodd yr adborth gan bartneriaid sylw at yr angen am newid strwythur ac ymarferoldeb y Safon i helpu i hwyluso siwrnai ddatblygu ystyrlon a pharhaus. Canlyniad yr adolygiad yw creu’r Fframwaith Symud at Gynhwysiant newydd. Adnodd ymarferol yw hwn sy’n cynnwys 5 piler datblygiadol: Arweinyddiaeth, Diwylliant, Profiad, Perthnasoedd a Chyfathrebu. O fewn pob piler mae cyfres o ddangosyddion diagnostig hunanadlewyrchu sy’n galluogi sefydliad, waeth beth yw ei faint, i ystyried meysydd o gryfder a meysydd i’w datblygu. Mae’r fframwaith yn darparu awgrymiadau cefnogol ar gyfer pob maes sy’n cael eu hunan-ddatgan ac sy’n sail i gynllunio a gweithredu gwelliant parhaus.

Bwriad Symud at Gynhwysiant yw sbarduno newid ystyrlon mewn arfer, mynd i’r afael ag anghydraddoldebau, gan arwain at gynnydd cynaliadwy o ran cynrychiolaeth, amrywiaeth a phrofiadau cynhwysol cadarnhaol i arweinwyr, y gweithlu ehangach, a chyfranogwyr sefydliadau chwaraeon, gweithgarwch corfforol a symud.